2561/06/29

บทบาทครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

        การที่จะให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ ครูปฐมวัยมีบทบาทสำคัญ
ครูจะต้องฝึกให้เด็กไ้ด้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ อย่างแรกควรสอนให้เด็กมีทักษะในการกำหนดประเด็นของปัญหาดังนี้
        - นำเสนอสถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาให้เด็กได้ศึกษา สิ่งสำคัญคือครูต้องใช้คำถามกระตุันให้เด็กได้คิดวิเคราะห์
        - ให้เด็กได้สังเกตจากสถานการณ์จริงหรือสื่ออื่นๆ เช่น ภาพข่าว เหตุการณ์ต่างๆแล้วร่วมกันอภิปรายร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา
        - การสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจ เช่น การเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ  ฯลฯ แล้วครูตั้งคำถาม
        - การนำกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยตรง เช่น ปัญหาการทำงานที่ครูมอบหมายให้
ไม่สำเร็จ การไม่นำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ครูสั่งให้นำมาที่โรงเรียน ฯลฯ
        การที่จะทำให้เด็กมีทักษะการแก้ปัญหา ครูมีบทบาทสำคัญคือต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อฝึกให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง และคอยช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น

2561/05/30

บทบาทครูปฐมวัยในด้านการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

        ในการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าและได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นครูปฐมวัยควรมีบทบาทดังนี้
        - จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน(จัดมุม หรือศูนย์วิทยาศาสตร์)โดยควรคำนึงว่าจัดอย่างไร เพื่อให้เด็กอยากเข้าไปเล่นในมุมนั้นๆ การเข้าไปเล่นในมุมจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ต่างๆ
        - ส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจค้นคว้าเพื่อทำให้เด็กได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ โดยครูควรสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กได้คิด เสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
        - จัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ด้วย
วิธีการหลากหลาย เช่น อภิปราย สังเกต สนทนา ซักถาม ทัศนศึกษา เป็นต้น
        - สอดแทรกทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้อื่นๆ
        - มีการแนะนำอุปกรณ์ ชักชวนให้เด็กสนใจ และลงมือปฏิบัติ
      ดังนั้นการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ครูมีความสำคัญยิ่งและระลึกเสมอว่า
ธรรมชาติตามวัยเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย

2561/04/30

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย

                ความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย เราสามารถสังเกตได้จากการที่เด็กแสดงออกถึงความสามารถด้านการเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้ผ่านการพูดสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางภาษามีดังนี้
                -  สติปัญญา ภาษานั้นมีความสำคัญระหว่างสติปัญญาและภาษา พบว่าเด็กมีสติปัญญาดีจะมีความสามารถด้านศัพท์และการใช้ประโยค ฯลฯ
                - สุขภาพของเด็ก เด็กที่มีอาการเจ็บป่วยในช่วง 2 ปีแรกจะทำให้การเริ่มพูดและการรู้จักประโยคช้าไปราวๆ 1-2 เดือนเพราะการป่วยทำให้เด็กไม่อยากพูดกับใคร
                - อายุและเพศ มีผลต่อพัฒนาการทางภาษา พบว่าเด็กผู้หญิงจะใช้ภาษาพูดได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย
                - ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆได้พบของเล่น หนังสือนิทาน ฯลฯ
                - ความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่าเด็กในสถานสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้า มีพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าเด็กทั่วไป
                - สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการทางภาษา คือเด็กท่ี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใดการใช้ภาษา
ของเด็กจะเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
                ดังนั้นปัจจัยที่กล่าวข้างต้นมีผลต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจะพัฒนาด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยควรคำนึงปัจจัยดังกล่าว

2561/03/31

การจัดประสบการณ์ทางภาษาให้แก่เด็กปฐมวัย

           การที่จะพัฒนาภาษาให้กับเด็กปฐมวัยต้องกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากที่จะเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นนิ้ว การเล่นตอบคำถาม การเล่นปริศนาคำทาย การเล่นร้องเพลง และการทำท่าทางประกอบการเล่นตามนิทาน ฯลฯ นอกจากนั้นควรที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาดังนี้
           -การจัดประสบการณ์ด้านการฟัง ควรเป็นกิจกรรมการเล่านิทาน คำคล้องจอง บทกลอน เพลง การเล่นที่ฝึกการฟังต่างๆ ส่วนสื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อที่ทำให้เกิดเสียงแล้วให้เด็กได้ฝึกฟัง
           -การจัดประสบการณ์ด้านการพูด ควรเป็นกิจกรรมให้เด็กได้เล่าเรื่อง เล่านิทาน แสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกมทางภาษาต่างๆ การเล่าเหตุการณ์ประจำวัน สื่อควรเป็นสิ่งที่เด็กเคยมีประสบการณ์มาก่อน
           -การจัดประสบการณ์ด้านการอ่าน ควรเป็นกิจกรรมให้เด็กได้ใช้สายตาเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาการเคลื่อนไหวจากบนลงล่าง  สื่อที่นำมามาใช้ในการจัดกิจกรรมควรเป็นภาพ หนังสือภาพ ตัวอักษรที่ทำด้วยวัสดุต่างๆ
           -การจัดประสบการณ์ด้านการเขียน ควรเป็นกิจกรรมให้เด็กได้ทำงานศิลปะต่างๆ เช่น การระบายสี
การวาดภาพ การปั้น สื่อที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมควรเป็นสื่อที่ประกอบการทำงานศิลปะที่มีอยู่ทั่วไปหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากธรรมชาติ
           ดังนั้นการพัฒนาภาษาให้กับเด็กปฐมวัย ผู้ใหญ์จึงมีความสำคัญโดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาความพร้อมทางภาษาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา
         

2561/01/29

ข้อคิดในการใข้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้เด็กปฐมวัย

            การใช้สื่อสำหรับเด็กเล็กเพื่อให้เด็กมีความอยากที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านภาษาเพราะภาษามีความสำคัญต่อเด็ก ครูและผู้ใหญ่มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือและช่วยกันในการพัฒนาภาษาให้กับเด็กโดยการจัดหาสื่อเพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์หรือมีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน ดังนั้นการจัดหาสื่อมีข้อควรคำนึงดังนี้
            - ด้านการฟัง สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ควรเป็นสื่อที่มีเสียง การเล่านิทาน คำคล้องจอง บทกลอนต่างๆ เพลงกล่อมเด็ก เกมการฟังคำสั่ง เกมกระซิบ ฯลฯ
            - ด้านการพูด สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ควรเป็นสื่อที่ผู้ใหญ่นำประสบการณ์เดิมของเด็กมาจัดให้เด็กได้พูดในรูปของการร้องเพลง การแสดงละคร การเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การแสดงละครสร้างสรรค์ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ
            - ด้านการอ่่าน  สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ควรเป็นภาพ หนังสือนิทาน หนังสือภาพ ตัวอักษรที่ทำจากวัสดุต่างๆ หนังสือเล่มใหญ่ ฯลฯ
            - ด้านการเขียน สื่อที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ควรเป็นสื่อที่ใช้พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานศิลปะอาจจะเป็นวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น
            ดังนั้นการพัฒนาด้านภาษาให้เด็ก ครูและผู้ใหญ่จะต้องร่วมมือกันและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง