2557/09/22

คำถามเพื่อให้เด็กได้คิดค้นและขยายความคิด

             คำถามเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้คิดค้นและขยายความคิดนั้นเป็นคำถามที่ซับซ้อนฝึกให้เด็กคิดในหลายลักษณะ เป็นคำถามที่ให้เด็กได้เปรียบเทียบ จำแนก ให้เด็กได้สรุป ได้ประเมินหรือตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่น
            - ทำไมนักเรียนจึงต้องข้ามถนนตรงทางม้าลาย(อธิบาย)
            - ข้าวสารกับข้าวเหนียวต่างกันอย่างไร(เปรียบเทียบ)
            - สิ่งของในภาพนี้มีอะไรบ้างที่รับประทานได้(จำแนก)
            - สิ่งของรอบตัวอะไรบ้างในห้องเรียนของเราที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมให้บอกมา 2 อย่าง(จำแนก)
            - ถ้าเชือกสีแดงยาวกว่าเชือกสีเขียว และเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีเหลือง เชือกสีไหนยาวที่สุด
              (สรุป)
            - นักเรียนจะใช้ดินสอสีแดงหรือสีเขียวระบายสีภาพนี้ (ตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่าง(ตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง)
            ดังนั้นครูที่สอนปฐมวัย จึงควรฝึกทักษะในเรื่องของการตั้งคำถามประเภทที่เด็กจะต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนในการหาคำตอบ


2557/09/18

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติให้กับเด็กปฐมวัย

       กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางการพูด การแสดงท่าทางตามความคิดของเด็กอย่างอิสระในสถานการณ์หนึ่ง ไม่มีการซ้อมล่วงหน้า ใช้สื่ออุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่จะเรียน จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อ
      - ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
      - ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
      - ช่วยให้ครูรู้ถึงความต้องการของเด็ก
      - ให้เด็กได้รู้จักคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
      - ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก
      - ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      - เพิ่มพูนทักษะทางภาษา
      - เด็กมีความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน
      ดังนั้น การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเด็กจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ผู้ใหญ่จะต้องคอยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

2557/09/05

วิธีง่ายๆในการปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย

       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก และจำเป็นที่ผู้ใหญ่ควรร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีขึ้นให้ได้โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากแหล่งเรียนรู้ที่จัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย และผู้ใหญ่จะต้องระลึกเสมอว่าการให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆจะ
ต้องส่งเสริมให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ดังนี้
      - ให้เวลากับเด็ก
      - ยอมรับความคิดของเด็ก แม้จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก
      - ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เป็นกระบวนการผลิตมากกว่าผลผลิต
      - จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กได้ค้นหาและเล่นอย่างเหมาะสม
      - พยายามฝึกให้เด้กได้คิดแก้ปัญหาต่างๆโดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
      - สิ่งที่เด็กทำไม่มีคำตอบเพียงคำตอบเดียว
      สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ง่ายแต่เวลานำสู่การปฏิบัติแล้วค่อยข้างจะยากจึงอยู่ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูจะช่วยกันทำให้เกิดได้อย่างจริงจังต่อไป