2554/03/21

มุมหนังสือหรือมุมอ่าน : สำคัญสำหรับเด็ก

                         มุมหนังสือหรือมุมอ่านมีความสำคัญมาก ทั้งที่เด็กอยู่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียน ผู้ใหญ่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมุมดังกล่าวให้แก่เด็ก เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการปลูก
ฝังการรักการอ่านให้กับเด็กตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ใช่หวังแต่เพียงโรงเรียนเท่านั้นที่จะต้องสร้างบรรยากาศ
เพื่อการอ่านให้แก่เด็ก สภาพทางบ้านและทางโรงเรียนจะต้องช่วยกัน และร่วมมือกันอย่างที่เรียกว่าเราจะต้องไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือเด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน ครูปฐมวัยจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มขับเคลื่อนโดยจัดเป็นมุมหนังสือในห้องเรียนและมีความมุ่งมั่นดังนี้
                          -จัดอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งในห้อง กำหนดพื้นที่ไว้ด้วยเสื่อหรือพรม ห้ามเด็กทำกิจกรรมอื่นๆ ขณะอยู่ในมุมหนังสือ
                          -จัดหาหนังสือที่หลากหลาย  จัดเป็นแถวให้เห็นทุกปก  ไม่จัดเรียงซ้อนกัน หรือจัดสูง
เกินไปสำหรับเด็กจะหยิบได้
                          -จัดเปลี่ยนหนังสือตามหัวข้อที่ต้องการให้เด็กอ่าน  หรือตามความสนใจ สำหรับหนังสือ
เล่มโปรดของเด็กไม่จำเป็นต้องเอาลงจากชั้น อาจตั้งโชว์ไว้เป็นเวลานานก็ได้แล้วแต่ความสนใจของเด็ก
                         ดังนั้นการที่จะให้เด็กรักการอ่านหนังสือผู้ใหญ่จะต้องทำหลายอย่างไม่ใช่เพียงแต่เขียน


โครงการหรือพูดกันเท่านั้น มีกิจกรรมหลายอย่างที่เราจะต้องลงมือทำกันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป

2554/03/12

ศิลปะส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างมหาศาล

                 การให้เด็กปฐมวัยทำงานศิลปะนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

2554/03/10

ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาร่างกาย

                     มีผู้ใหญ่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนา
การด้านร่างกาย  แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสติปัญญาเป็นส่วนใหญ่  ความเป็นจริงแล้วการ
พัฒนาด้านร่างกายแล้วมีส่วนสัมพันธ์กับความเจริญเติบโตของสมองอย่างแยกกันไม่ออกเลย  โดย
เฉพาะในเด็กช่วงปฐมวัย  เพราะเด็กวัยนี้กระบวนการพัฒนาร่างกาย  และการเคลื่อนไหวของเด็ก จำเป็น
จะต้องได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนซึ่งประกอบด้วย ระบบโครงสร้างของร่างกาย
ตั้งแต่กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  ในการที่ต้องทำงานอย่างสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพ   สิ่งที่ผู้ใหญ่
ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาคือ
                    -ให้เด็กได้ผ่านขั้นตอนการฝึกฝนให้ร่างกายได้ใช้ทั้งระบบ
                    -ให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการใช้ตา  มือ  เท้า  และประสาทรับความรู้สึกต่างๆ
ให้สัมพันธ์กัน
                    -ให้เด็กได้เล่น การเล่นของเด็กทำให้เด็กได้เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน  วิ่ง  กระโดด
ปีน  โหน  เป็นต้น
                    ดังนั้นการเคลื่อนไหวของเด็กมีความสำคัญต่อพัฒนาการในตัวเด็กอย่างมากมายหรือที่
เรียกว่าการพัฒนาแบบองค์รวม

2554/03/06

สมองของเด็กวัย 2-7 ปี

                          การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กวัย 2-7 ปีนั้นผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเข้าใจถึงพัฒนาการของสมองวัยดังกล่าว  เพื่อจะได้ออกแบบจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนา
การของเด็กคือกิจกรรมจะได้ไม่ยากหรือง่ายเกินไป  ที่สำคัญกิจกรรมจะต้องผ่านการเล่นเด็กจึงเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการ  เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีพัฒนาการที่เรียกว่า preoperational  stage  เด็กเรียนรู้ภาษาและคิดแบบตนเองเป็นศูนย์กลาง เล่นแบบสมมติ เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้น  สามารถโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ได้แต่เหตุผลของเด็กมีขอบเขตที่เป็นสิ่งที่มีจำกัดเพราะเด็กยังคง
ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง  มองเฉพาะตนเอง  ไม่เห็นเหตุผลของคนอื่น ยังไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็น
จริง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวดีขึ้น  รู้จักแยกประเภทและรู้จักแยกชิ้นส่วนของวัตถุ  เข้าใจ
ความหมายของจำนวนเลข เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์  แต่ไม่ชัดเจนมากนัก  สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ รู้จักการนำความรู้ในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปัญหาอื่นได้  และสามารถนำเหตุผลทั่วไป
มาสรุปแก้ปัญหาได้บ้าง การคิดหาเหตุผลยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่เด็กรับรู้เท่านั้น  การพัฒนาสมองดังกล่าวผู้ใหญ่ต้องรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเด็กต่อไป