2556/01/30

เข้าใจพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

                    เด็กมีพัฒนาหรือความสามารถด้านการฟังมาตั้งแต่แรกเกิด และเป็นไปตามลำดับของการพัฒนา ถ้าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเข้าใจพัฒนาการการฟังแล้วก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้เด็กได้มีความสามารถในการฟังซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน สำหรับพัฒนาการด้านการฟังของเด็กมีดังนี้
                     อายุุ 2 ปี เข้าใจคำและประโยคง่ายๆ สั้นๆ
                     อายุ 3 ปี ฟังเสียงที่ได้ยินที่คุ้นหู ขอบฟังนิทานที่ผู้ใหญ่อ่านหรือเล่าให้ฟัง ฟังได้ไม่นาน
                     อายุ 4 ปี ฟังเรื่องได้นานขึ้นและยังชอบให้ผู้ใหญ่อ่านนิทานหรือเล่าให้ฟัง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆได้
                     อายุ 5 ปี ตั้งใจฟังนานขึ้น ชอบฟังนิทาน เพลง เล่นนิ้วและคำคล้องจอง  สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้มากขึ้น
                     ดังนั้นการเรียนรู้การฟังของเด็กจะเริ่มจากคนใกล้ชิดและสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมเด็ก ตั้งแต่่การจำแนกเสียง การปฏิบัติตามคำสั่งและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ฟังได้
             

2556/01/20

ประสบการณ์สำคัญด้านภาษาที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย

              การพัฒนาด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัย ผู้ใหญ่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สำคัญที่จะต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นในตัวเด็ก ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาดังที่กำหนดในหลักสูตรปฐมวัยมีดังนี้
              - การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
              - การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
              - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
              - การฟังเรื่องนิทาน คำคล้องจอง คำกลอน
              - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่่อความหมายต่อเด็ก เช่น เขียนภาพ
              - การอ่านในหลายรูปแบบ เช่น อ่านภาพ หรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน
             ดังนั้นถ้าผู้ใหญ่เข้าใจประสบการณ์ด้านภาษาดังกล่าวแล้วก็สามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อความสามารถทางภาษาซึ่งเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป
           

2556/01/16

ความมุ่งหมายของการวาดภาพระบายสีด้วยพู่กัน

                              การวาดภาพระบายสีสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ ครู พ่อแม่จัดให้เด็กทำเพราะตรงกับความต้องการของเด็กและมีประโยชน์มาก พู่กันสำหรับเด็กควรเป็นพู่กันที่มีขนแปรงขนาดใหญ่ประมาณเบอร์ 11,16,18 และด้ามยาว กระดาษควรมีขนาดใหญ่เพื่อให้เด็กสามารถลากกวาดปลายพู่กันได้กว้าง ความมุ่งหมายของกิจกรรมนี้เพื่อ
                             - ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ
                             - ฝึกการแสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
                             - ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสระหว่างตาและมือ
                             - ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
                             - ฝึกการใช้สี การทดลองสี การผสมสี
                             - ลดความกดดันทางอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด
                             จากความมุ่งหมายดังกล่าว จะเห็นว่าการวาดภาพระบายสีด้วยพู่กันมีประโยชน์อย่างมากมาย นอกจากที่กล่าวแล้วยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างซึ่งผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจและจัดให้เด็กได้ทำ
                           

2556/01/04

นิทานกับความสนใจของเด็กปฐมวัย

                  เด็กๆชอบฟังนิทานจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก โดยการเล่าหรืออ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง ดังนั้นการเลือกนิทานต้องคำนึงถึงความสนใจของเด็กแต่ละวัยเป็นสำคัญ
เด็กแต่ละวัยมีความสนใจที่แตกต่างกันดังนี้
                  - เด็กทารกถึงหนึ่งปี เรื่องที่ให้เด็กฟังเป็นเรื่องสั้นๆ ภาษาง่ายๆ เล่าให้เด็กฟังด้วยความรักและสัมผัสอันอบอุ่นจากผู้ใหญ่
                  - เด็กอายุ 3 ปี เป็นเรื่องสั้นๆเช่นเดียวกัน เนื้อเรื่องใกล้ตัวเด็กซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สัตว์ สิ่งของต่างๆ เด็กวัยนี้จะสนใจภาษาที่เป็นจังหวะ คำคล้องจอง คำกลอน คำซ้ำๆ ประสาทสัมผัสของเด็กด้านการฟังจะดีมาก
                  - เด็กอายุ 3-6 ปี เรื่องที่เล่าหรืออ่านให้เด็กฟังเป็นเรื่องที่ยาวขึ้น เนื้อเรี่องเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย สนุกสนาน เช่่น สัตว์ เจ้าหญิง เจ้าชาย เป็นต้น
                   นิทานจึงเป็นสิ่งที่เด็กมีความสนใจและมีประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมหาศาล สิ่งสำคัญสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงนอกจากวัยของเด็กแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงต่อมาคือเนื้อเรื่อง สมาธิ และระยะเวลาความสนใจของเด็ก

2556/01/02

เตรียมเด็กปฐมวัยไทยสู่อาเซียน

             ขณะนี้มีการพูดถึงการเตรียมคนไทยสู่ประขาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเพียงไม่กี่ปีก็จะถึงแล้ว สำหรับประเทศไทยนั้นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเราจะต้องร่วมมือกันแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย คือจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างตั้งแต่ความร่วมมือกันของพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ทุกส่วนที่กล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีเครือข่ายการทำงานที่ร่วมมือกันบนพื้นฐานของความภูมิใจในความเป็นชาติไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมดีงามของชาติไทยซึ่งต้องสร้างและปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเล็กอยู่ รักและภูมิใจในการใช้ภาษาไทย นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมเด็กไทยสู่อาเซียนบุคลากรที่กล่าวต้องเปลี่ยนบทบาทในหลายๆด้าน อย่างเช่นวิธีการพัฒนาเด็กด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากการกระทำ พัฒนากระบวนการคิด และทักษะการคิด การแสดงออกในทางสร้างสรรค์ การปรับตัว การมีจิตสาธารณะ ความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง การมีทักษะทางสังคม การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การมีระเบียบวินัย และการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะต้องปลูกฝังให้เด็กได้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้สัมผัสกับภาษาเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือในสังคมนี้ไม่ใช่มีแต่ภาษาไทยเท่านั้น สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษควรเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการเล่นเกม การร้องเพลง ฯลฯ ไมใช่เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการหากเรียนรู้ในลักษณะนี้เด็กเล็กๆจะเบื่อและจะไม่ชอบภาษาอังกฤษในที่สุด