2553/07/12

ความหมายง่ายๆของการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย

           การเรียนรู้ของเด็กในเรื่องภาษาแบบธรรมชาติหรือ Whole language นั้น เป็นวิธีการสอนภาษาที่ช่วยให้เด็กเกิดทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน   อย่างสัมพันธ์กันและสอดคล้องต่อเนื่อง  ไม่แยก
จากกัน   ซึ่งบางครั้งอาจจะเน้นทักษะใดทักษะหนึ่งก็ตาม  โดยใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก ให้เด็กได้รับความสุขสนุกสนานขณะที่เรียนรู้ภาษาไปพร้อมกัน  การสอนภาษาแบบธรรมชาติมีความสำคัญและทำให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กหลายประการ  พอจะกล่าวได้ดังนี้
           -เด็กมีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนภาษาและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
           -เด็กได้รับการพัฒนาทางภาษา  อย่างมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันทั้งทักษะการฟัง
พูด  อ่าน และเขียน  พร้อมทั้งพัฒนาไปด้วยกันไม่แยกเป็นทักษะต่างๆ
           -ครู ผู้ปกครอง เกิดความเข้าใจ ในการพัฒนาทางภาษาทั้งด้านการอ่าน การเขียน
ในระดับปฐมวัย
           -สนองความต้องการของผู้ปกครองส่วนมาก  ซึ่งต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาภาษา
ในระดับปฐมวัย