2555/09/17

การจัดการในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย

           การจัดการในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การที่ครูจะประสบความสำเร็จในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเล็กนั้น ประเด็นสำคัญครูจะต้องจัดการในชั้นเรียนก่อน ซึ่งมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือในเรื่องของการจัดการทางกายภาพ และการจัดการทางจิตภาพ สำหรับทางกายภาพเป็นการจัดชั้นเรียนด้านสภาพแวดล้อมซึ่งต้องเกี่ยวข้องในเรื่อง พื้นที่ของห้อง อุปกรณ์ สื่อ ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ การจราจรในห้องเรียน รวมถึงห้องน้ำสำหรับเด็ก การจัดสภาพด้งกล่าวครูจะต้องจัดให้เอื้อต่อเด็กที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย
สภาพห้องเรียนส่ามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก เป็นต้น สิ่งที่กล่าวจะเกึ่ยวข้องกับการจัดพื้นที่ การจัดมุมประสบการณ์ การจัดที่แสดงผลงาน การจัดของเล่น สื่ออุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวของเด็ก สำหรับการจัดการทางจิตภาพนั้นเป็นการจัดห้องเรียนที่เน้นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่จะเอื้อในการดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดประสบการณ์ และเด็กๆมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ครูกำหนดไว้

2555/09/12

แนวการจัดการเรียนการสอนวอลดอร์ฟที่ร.ร.บ้านหนองขาม

             โรงเรียนบ้านหนองขาม อยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้นำแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ
มาจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี ซึ่งการจัดกิจกรรมให้กับเด็กยึดหลัการที่สำคัญสามประการคือ การทำซ้ำ (repeat) การเคารพและการน้อมรับคุณค่าของทุกสิ่ง(respect) และจังหวะที่สม่ำเสมอ(rhythm) ครูต้าซึ่งเป็นครูประจำชั้นได้จัดกิจกรรมในลักษณะการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เล่น และดำเนินชีวิตตามสภาพที่เด็กเป็นอยู่ คือโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชุมชน มีชาวบ้านที่ใช้ชีวิต
ในลักษณะของชนบท มีความเรียบง่าย ดังนั้นเด็กๆของที่นี่จึงมีความสุขในชีวิตประจำวันที่พวกเขาได้สัมผัสจากการเป็นแบบอย่างจากครูที่คอยดูแล ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ  สิ่งที่สัมผัสได้จากครูต้าคือ ครูจะคอยส่งพลังแห่งความมุ่งมั่นที่มีในตัวทั้งหมดให้แก่เด็กๆของเขา และที่สำคัญจะเห็นการเป็นแบบอย่างของบุคคลที่พัฒนาความเป็นมนุษย์ในตัวเองตลอดเวลา สิ่งที่กล่าวเป็นหลักสำคัญของการจัดการเรียนแนววอลดอร์ฟ ที่เน้นความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
ปัจจุบันถูกมองข้ามหรือถูกลืมไปมาแล้ว เด็กๆที่นี่่จึงเป็นเด็กที่จะได้รับการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนากายและจิตวิญญาณตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นไป