2556/03/27

ลักษณะเกมที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย

                             เกมที่ให้เด็กปฐมวัยได้เล่นนั้นคือการให้เด็กเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์ กติกา ทำให้เกิดความสนุกสนาานเพลิดเพลิน และที่สำคัญคือช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ลักษณะเกมที่ดีมีลักษณะดังนี้
                            - มีกติกาการเล่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
                            - เวลาเล่นไม่มากนัก
                            - เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและพอใจ
                            - อุุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นหาง่ายและราคาไม่แพง
                            - เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องอาศัยทักษะการเล่นที่ยาก แต่มุ่งส่งเสริมทักษะการเคลื่่อนไหว
                            ดังนั้นเกมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในหลายๆด้าน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเล่น การเล่นเกมที่เหมาะสมมีผลต่อการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างมีคุณภาพ

           

2556/03/17

บทบาทครูในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

         การที่ครูปฐมวัยจะจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน กระบวนการและสาระวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนั้น บทบาทสำคัญสำหรับครูที่จะทำให้เกิดตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีดังนี้
         - จัดกิจกรรมเน้นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เด็กหาความรู้ด้วยตนเอง
         - สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความอบอุ่น ไม่เครียด สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
         - หลีกเลี่ยงการพูดมากจนเกินไป กระตุ้นให้เด็กอยากลงมือกระทำในจังหวะที่เหมาะสม
         - จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับใช้ในการทดลอง
         - ดูแลอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่จำเป็น
         - เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และความรู้ต่างๆ
         - ส่งเสริมให้เด็กสะท้อนความคิดและถามคำถามที่่กระตุ้นให้เด็กได้คิด
         - วัดประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
         การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ครูจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เด็กปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้ ทั้งทักษะ กระบวนการ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

2556/03/12

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางภาษา

                    การพัฒนาการทางภาษานั้น ภาษาประกอบด้วยทักษะสำคัญ 4 อย่างคือการฟัง พูด อ่านและเขียน สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัยคือ
                    - วุฒิภาวะ เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษามากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นตามลำดับ
                    - การเข้าใจความหมายของภาษาที่พูด เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาจำเป็นต้องให้เด็กได้เข้าใจทั้งคำ ประโยค ฯลฯ
                    - สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจพัฒนาภาษาให้กับเด็กในการพูดคุย และสนใจการใช้ภาษาของเด็ก
                    - การพัฒนาทางภาษาจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาเด็กในทุกๆด้าน
                    - การจัดการเรียนการสอนจะต้องสอนจากง่ายไปยาก
                    - การมีส่วนร่วมควรให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้้น
                    การพัฒนาการทางภาษาของเด็กจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งผู้ใหญ่จะต้องเตรียมและจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

2556/03/10

เด็กปฐมวัยกับเพลง

                        เพลงเป็นสื่อสำคัญมากสำหรับการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กชอบความสนุกสนานและเรียนรู้จากการเคลื่อนไหว เพลงที่เป็นสื่อสำหรับเด็กหมายถึงบทร้อยกรอง ลำนำ เนื้อร้อง ทำนอง จังหวะเสียงดนตรี  การขับร้อง เป็นต้น ประโยชน์ของเพลงทีนำมาใช้กับเด็กมีดังนี้
                       - ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ
                       - ผ่อนคลายความตึงเครียดของเด็ก
                       - ฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกให้กับเด็ก
                       - ส่งเสริมทักษะในการแสดงท่าทาง การเคาะจังหวะ
                       - ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
                       - ทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                       - สร้างความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
                       ดังนั้นจะเห็นว่าการนำเพลงมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญและมีคุณค่าหาศาลต่อการพัฒนาเด็กในทุกด้านตามเป้าหมายที่เราต้องการ

2556/03/05

ทักษะสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยที่ควรส่งเสริม


                                การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้แก่เด็กตั้งแต่ยังเล็กอยู่ ภูมิคุ้มกันดังกล่าวได้แก่ทักษะในชีวิตประจำวันที่เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมเช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทักษะการแต่งตัว (การสวมรองเท้าที่ถูกต้อง การผูกเชือกรองเท้าให้ดีเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม การใส้เสื้อผ้า ) การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทักษะการเข้าห้องน้ำ การระวังรักษาความปลอดภัย การว่ายน้ำ ส่วนในด้านการปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่สำคัญ ต้องให้เด็กสามารถปรับตัวให้สอดคล้องและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยให้เด็กมีความอดทนอดกลั้น มีความภูมิใจในความเป็นคนไทย รู้จักตนเอง รู้จักประมาณตนเอง มีความภูมิใจในตนเองและครอบครัว มีระเบียบวินัย มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ สิ่งต่างๆที่กล่าวสามารถปลูกฝังให้กับเด็กได้ด้วยกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่จัดให้กับเด็กอย่างหลากหลายตลอดเวลาทั้งอยู่บ้านหรือที่โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และคุณธรรมจริยธรรม