2557/08/08

กิจกรรมหรือวิธีการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาให้กับเด็กปฐมวัย

         การให้เด็กรักการเรียนรู้ภาษาควรส่งเสริมและสร้างความประทับใจกับการเรียนภาษาตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ใหญ่สามารถนำวิธีการต่างๆ มาสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็กได้ดังนี้
        - การเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังทุกวัน
        - การอ่านหนังสือร่วมกับเด็กและสนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ
        - ฝึกการอ่านคำกลอน การท่องคำคล้องจอง
        - การใช้เกม/กิจกรรมในการให้เด็กได้คุ้นเคยกับตัวพยัญชนะ สระ
        - ฝึกให้คุ้นเคยกับหนังสือโดยจัดสภาพแวดล้องให้เด็กได้สัมผัสกับหนังสือ เช่น มุมหนังสือ
        - จัดกิจกรรมให้ทำหนังสือเล่มเล็ก บัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ
        กิจกรรมดังกล่าวถ้าเด็กได้ทำอย่างสม่ำเสมอ มีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมและสนับสนุนแล้วเด็กจะมีการเกิดการเรียนรุ้ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาต่อไป

2557/08/04

สื่อและเครื่องเล่นในมุมบ้านหรือบทบาทสมมติ

                การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเล็กๆ นั้น สื่อ เครื่องเล่นและวัสดุอุปกรณ์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำหรับสื่อในมุมบ้านสามารถส่งเสริมและสนับสนุนประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สื่อ เครื่่องเล่นและวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้
               - เครื่่องแต่งกาย เครื่องประดับ  หมวกอาชีพต่างๆ ชุดเสื้อผ้าสตรี  รองเท้าประเภทต่างๆ เช่น ชุดเครื่องแบบต่างๆ เช่น หมอ พยาบาล ตำรวจ เป็นต้น
               - เครื่่องมือประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เครื่องมือปฐมพยาบาล( หูฟังของหมอ ขวดน้ำเกลือ)  เครื่องมือประกอบอาชีพ(เครื่องมือทำสวน อุปกรณ์ในร้านเสริมสวย อุปกรณ์ในร้านค้า)
               - เครื่องเรือนจำลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแป้ง เตียง หรือเปล
               - เครื่องใช้ในครัวที่เป็นของจริงขนาดเล็กหรือของจำลอง เช่น ใช้ประกอบอาหาร(กระทะ เตา หม้อ ครก เขียง มีด) ภาชนะใส่อาหาร(จาน ชาม ุถ้วย)
               - เครื่องใช้อื่นๆ เช่น โทรศัพท์  เตารีดพลาสติกหรือไม้ กระจกแต่งตัว
               การจัดหาสื่อ เครื่องเล่นและวัสดุดังกล่าว ผู้ใหญ่ควรจัดหาและเลือกสรรซึ่งบางอย่างอาจเป็นของจริงหรือของจำลอง แล้วแต่วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายหรือความเหมาะสม