2558/12/31

กิจกรรมการประกอบอาหารสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

         การจัดประสบการณ์ประกอบอาหารให้กับเด็กปฐมวัยจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา สำหรับด้านสติปัญญาเด็กจะได้รับการพัฒนาดังนี้
         - ภาษา เด็กได้เรียนรู้จากการได้ฟังและปฏิบัติตามวิธีทำ ได้เรียนรู้คำศัพท์จากการทำอาหาร ชื่อส่วนประกอบของอาหาร ได้อ่านป้ายส่วนผสมที่ครูติดไว้
         - วิทยาศาสตร์ ได้ดูการเปลี่ยนสถานะของสสาร เช่น นำ้ตาลทรายละลายในน้ำร้อน  น้ำถูกความร้อนจะมีไอลอยขี้นมา
         - คณิตศาสตร์  ได้จาการนับจำนวน การตวงสิ่งต่างๆ การหั่นของเป็นส่วนต่างๆ
         - สังคมศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนรู้อาหารไทยมาจากไหน แหล่งผลิตอาหารต่างๆ
         - สุขภาพและความปลอดภัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ การล้างภาขนะ
         การจัดประสบการณ์ประกอบอาหารจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา