2553/06/24

การพัฒนาสังคมนิสัยในวัยเด็ก

              การพัฒนาสังคมนิสัยต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยที่เด็กเล็กๆ  ไม่ใช่ปล่อยให้โตขึ้นแล้วค่อย
ฝึก การพัฒนาสังคมนิสัยเริ่มในวัยเด็กเพื่อ  ให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรัก
การทำงาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  ดังนั้นครู  ผู้เลี้ยงดูเด็ก  พ่อแม่
จะต้องจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ  เช่น  รับประทานอาหาร พักผ่อน
นอนหลับ ขับถ่าย  ทำความสะอาดร่างกาย   เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น  ปฏิบัติตามกฎ
กติกา  ข้อตกลง  เก็บของเข้าที่เมื่อเล่น  หรือเมื่อเด็กทำงานเสร็จ   เมื่อเด็กมีลักษณะนิสัยที่
ดีแล้วเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนมีนิสัยที่ดีติดตัวตลอดไป

2553/06/22

ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

              ประสบการณ์สำคัญสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีในด้านร่างกาย นั้นเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย   การรักษาความปลอดภัย   การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้าม
เนื้อเล็ก  อย่างการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่  การเล่นเครืองเล่นสนาม เป็น
กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กได้พัฒนาการด้านร่างกาย  การเล่นเครื่องเล่นสนามเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม
การเล่นกลางแจ้ง    การเล่นกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลัง  เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ  โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก  ดังนั้นการจัดให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนาม  ครูจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
สำหรับเด็กเป็นความสำคัญอันดับแรก  จึงต้องมีความรู้และเข้าใจว่าเครื่องเล่นสนาม หมายถึง  เครื่อง
เล่นที่เด็กอาจปีนป่าย  หมุน โยก ฯลฯ   ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ เครื่องเล่นสำหรับปีนป่ายหรือตาข่าย  สำหรับปีนเล่น     เครื่องเล่นสำหรับโยกหรือไกว   เครื่องเล่นสำหรับหมุน   เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน
เครื่องเล่นสำหรับการเดินทรงตัว    ฯลฯ
               ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของครู  ผู้ดูแลเด็กต้องเข้าใจ  และจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีการเล่นกลางแจ้ง
โดยนำเด็กๆ  ออกไปเล่นที่เครื่องเล่นสนามตามความเหมาะสม  ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น

2553/06/14

การเล่น : ที่ไม่ใช่เล่นๆ

                 การเล่นของเด็กมีความสำคัญและอยู่คู่กับเด็กตลอดเวลา  มีผู้ใหญ่อีกเป็นจำนวนมากไม่เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเล่น  ฉะนั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนถึงความสำคัญของการเล่น  เพื่อผู้ใหญ่จะสนับสนุนส่งเสริมการเล่นในเด็กได้อย่างไร   ถ้าผู้ใหญ่ของไทยเราเข้าใจแล้ว  คงจะช่วยทำให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กไทยมีคุณาภาพขึ้น    ขณะนี้เรามักใช้
ประสบการณ์เดิมๆ  ในการเลี้ยงดูเด็กของเราโดยไม่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับการเล่นใน
เด็กเล็ก มีการวิจัยสามารถอ้างอิงได้ว่า เวลาตื่นตัว  คนเราจะเรียนรู้ได้ดีกว่ายามง่วงเหงาหาวนอนหรือ
ตื่นเต้นเกินไป  อธิบายได้ว่า การกระตุ้นเด็กมากหรือน้อยเกินไป ไม่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว 
               การเล่นสนุกและหัวเราะจะทำให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมที่จะรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สิ่งใดก็ตามหากเข้ามาตอนที่เด็กมีความเพลิดเพลิน  สิ่งนั้นเด็กจะรับได้ นับว่าเป็นจังหวะให้เด็กได้รู้จักและรับเรื่องราวใหม่ๆ  ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นเกมต่างๆ  การเล่นชนิดต่างๆทั้งที่เคยเล่นมาแล้ว  หรือการเล่นแปลกใหม่เด็กจะได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการให้เขาได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  ดังนั้นปล่อย
ให้เด็กเขาได้เล่นตามวัยและตามโอกาสที่เหมาะสม   ถ้าเขาโตพ้นวัยไปแล้วจะไม่มีโอกาสได้เล่น
แล้วจะมีการพัฒนาได้อย่างไร