2557/06/30

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการปั้นให้กับเด็กปฐมวัย

                    การปั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูปฐมวัยจัดให้เด็กๆได้ทำกันนอกจากการระบายสี การฉีก การปะ การประดิษฐ์ ฯลฯ กิจกรรมนี้ทำให้เกิดพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กคือเด็กได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้มือให้สัมพันธ์กับตา
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ดังนี้
                    - เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เกิดความรู้สึกต่างๆจากการสัมผัส พัฒนาทักษะในการใช้มือ กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ฯลฯ
                    - เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการได้ปั้น โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อฝ่ามือ ข้อมือและนิ้วมือในการบีบ ดึง นวด ทุบดิน ซึ่งส่งผลให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ข้อมือ และนิ้วมือ
                    - เด็กได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเด็กได้มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ครูเป็นผู้แนะนำกิจกรรม แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำกิจกรรม
                    - เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
                    กิจกรรมการให้เด็กได้ปั้นจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัยดังที่กล่าวข้างต้น

2557/06/27

ทำไมต้องจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้กับเด็กปฐมวัย

               กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายในสนาม หรือสถานที่โล่งแจ้ง หรือตามร่มไม้ หรือภายในอาคาร กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อเด็กดังนี้
               - ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี
               - เด็กได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว
               - พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
               - ทำให้เกิดความสนุกสนาน เกิดการผ่อนคลายความเครียด
               - ส่งเสริมการปรับตัวในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
               - ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ ฯลฯ
               - พัฒนาความมีระเบียบวินัย เคารกฎ กติกา
               - ปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
              กิจกรรมกลางแจ้งจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาทั้งสี่ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

2557/06/26

เรียนรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า

                       เด็กปฐมวัยเรียนรู้และได้ประสบการณ์ต่างๆจากประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งเป็นการรับรู้ทางกายของเด็กเองจากอวัยวะของเด็กคือตา หู จมูก ปากและกายไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น ประสาทสัมผัสทางการได้ยิน ประสาทสัมผัสการรับรส ประสาทสัมผัสทางกลิ่น  และประสาทสัมผัสทางกาย พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เพื่อการฝึกประสาทสัมผัสทั้งเมื่ออยู่ที่บ้านและโรงเรียน อย่างเช่นการฝึกประสาทสัมผัสทางการมองเห็นมีดังนี้
                      - ลองใช้ผ้าปิดตาแล้วให้เด็กคลำใบหน้าเพื่อนและให้ทายว่าคนที่เด็กกำลังคลำใบหน้าอยู่นั้นเป็นใคร
                      - ให้เด็กเอามือคลำสิ่งที่อยู่ในกล่องว่ามีอะไรบ้างโดยการปิดตาเด็ก
                      - ให้เด็กวาดภาพในขณะที่ปิดตาและในขณะที่ไม่มีอะไรปิดตาซึ่งเด็กสามารถทำอะไรได้บ้าง
                      - พาเด็กเข้าไปในห้องมืดโดยไม่เปิดไฟและเปรียบเทียบกับเมื่อเปิดไฟแล้วให้เด็กบอกว่าได้เห็นอะไรบ้างที่แตกต่างกัน
                      การฝึกประสาทสัมผัสทางการมองเห็นดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆที่ผู้ใหญ่สามารถที่จะฝึกให้กับเด็กได้เสมอเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า

2557/06/03

สื่อและอุปกรณ์ในมุมบ้าน

           สื่อและอุปกรณ์ที่จัดให้กับเด็กนั้นสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สำหรับมุมบ้านเป็นมุมที่เด็กๆชอบมากซึ่งสามารถจัดอุปกรณ์และสื่อได้ดังนี้
           - เครื่องแต่งบ้านจำลอง เช่น ชุดรับแขก หมอนอิง กระจกขนาดเห็นเต็มตัว หวี ฯลฯ
           - เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดทหาร ตำรวจ รองเท้า กระเป๋าถือ ฯลฯ
           - ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กหรือจำลอง เช่น เตา กะทะ ครก กาน้ำ เขียง มีดพลาสติก หม้อ จาน ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง ฯลฯ
           - เครื่องเล่นตุ๊กตา เสื้อผ้าตุ๊กตา ตุ๊กตา เปล เตียง ฯลฯ
           - โทรศัพท์ เตารีดจำลอง ที่รีดผ้าจำลอง
           สื่อต่างๆเหล่านี้จะทำให้เด็กได้มีพัฒนาการจากการได้เล่น ได้สัมผัสและเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็ก ดังนั้นการจัดหาและเตรียมสื่อให้กับเด็กจึงมีความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่ง