2558/02/28

สร้างวินัยตั้งแต่ปฐมวัย

       การให้เด็กปฐมวัยมีวินัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมเพราะเมื่อเด็กมีวินัยตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว เมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์  ข้อบังคับ และกฎหมาย ควรเริ่มต้นจากการฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน กิจกรรมที่สามารถฝึกได้มีดังนี้
      - ให้เก็บที่นอน พับผ้าห่มทุกครั้งหลังตื่นนอน
      - ให้อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน หวีผมด้วยตนเองหลังตื่นนอน และก่อนเข้านอน
      - เก็บของเล่น ของใช้ทุกครั้งหลังจากเล่นและใช้อย่างเป็นระเบียบ
      - ให้รู้จักและฝึกการเข้าแถวในกิจกรรมต่างๆทั้งที่โรงเรียน และตามสถานที่่ต่่างๆ เช่น เข้าแถวรับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ เข้าแถวหยิบของตามลำดับก่อนหลัง การไปร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
      - ฝึกการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่บ้านและโรงเรียน
      กิจกรรมที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของการฝึกให้เด็กได้ทำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนิสัย และทำเป็นปกติในชีวิตประจำวัน หากเด็กได้รับการฝึกเช่นนี้แล้วเขาก็จะเป็นคนมีวินัยเมื่อโตขึ้น