2559/10/31

ลักษณะพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

        เด็กปฐมวัยจะมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการเรียนรู้จากการเล่น การลองผิดลองถูกในการ
กระทำต่างๆ การค้นหาคำตอบด้วยตนเอง การสังเกต การซักถาม พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวพอสังเกตได้ดังนี้
       - ชื่นชอบและสนุกกับการเล่นด้วยคำพูดและมีทักษะในการเล่นสูง
       - เรียนรู้ด้วยการจินตนาการผ่าน
การเล่นบทบาทสมมติ การเล่านิทาน การทำงานศิลปะ เป็นต้น
       - มีการแสดงออกและมีการเรียนรู้โดยใช้วิธีต่างๆเชิงสร้างสรรค์ เช่น การทดลอง การซักถาม การตั้งข้อสังเกต  การค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็นต้น
       - มีระยะความสนใจนานในขณะที่กำลังทำกิจกรรมที่สนใจซึ่งเด็กวัยนี้มีระยะความสนใจประมาณ 15
นาที ในการทำกิจกรรมหนึ่งๆ แต่เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะให้ความสนใจนานถึง 30 นาที และบาง
กิจกรรมอาจจะมีความสนใจนานถึง 60 นาที
      - มีความสนใจในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง
      ดังนั้นลักษณะพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ให้ผู้ใหญ่ได้สังเกตเด็กๆเพื่อที่จะได้ช่วยกันส่งเสริมให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ต่อไป