2554/12/07

บทบาทครูต่อการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

             ครูปฐมวัยมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างวินัยในตนเองของเด็ก การกระทำของครูหรือพฤติกรรมต่างๆ ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
             - ระเบียบวินัยทุกข้อต้องวางอยู่บนเหตุผล
             - ครูไม่ใช่ผู้นำตลอดเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
             - ไม่ตั้งเกณฑ์หรือมาตรฐานในการปกครองไว้สูงจนเกินไป
             - เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการร่างระเบียบวินัย และเกิดความภูมิใจยอมรับในสิ่งที่ตนเองมีส่วนร่วม
             - หลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรง ไม่มีเหตุผล
             - ระเบียบวินัยต้องให้เด็กได้เข้าใจและไม่มีความสงสัย
             ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมด้วย นอกเหนือจากมีความสำคัญสำหรับตนเอง  จึงเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและการกระทำ
ที่ถูกต้องของผู้ใหญ่ ไม่เช่นนั้นสังคมจะวุ่นวายและสับสน