2558/05/21

ข้อควรคำนึงสำหรับครูปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน

                ก่อนที่จะจัดประสบการณ์ด้านการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย การเตรียมความพร้อมทางการอ่านให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เด็กจะเรียนรู้ได้ดีจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ดังนั้นการ
เตรียมความเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอ่่านครูต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังนี้
               - เด็กแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะประสบการณ์การเรียนรู้
               - เด็กที่เข้าเรียนใหม่่มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย
               - เด็กที่เข้าเรียนใหม่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนหนังสือครูจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
               - เด็กที่เข้าเรียนใหม่ต้องสัมผัสกับสังคมใหม่ที่เด็กไม่คุ้นเคยทำให้เกิดความคับข้องใจเพราะปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้
               ดังนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูปฐมวัยจะต้องตระหนักถึงสิ่งดังกล้่าวเพื่อเตรียมเด็กทั้งสภาพร่างกายและจิตใจให้เด็กมีความพร้อมก่อนที่จะสอนอ่านให้กับเด็ก