2555/07/14

การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่

        โรงเรียนอนุบาลบ้านคา อยู่ที่อำเภอบ้านคา สังกัดสพป.รบ. 1 มีครูที่ผ่านการอบรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เราจึงได้เห็นครูผู้สอนมีบทบาทต่างๆดังนี้
        - ให้อิสระเด็กในการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ให้โอกาสเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมจากสื่อตามช่วงเวลาที่ตนเองสนใจ
        - จัดเตรียมสื่อและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมให้กับเด็ก เด็กๆมีความสุขและอบอุ่นใจในขณะปฏิบัติกิจกรรม
        - แนะนำวิธีการใช้สื่อ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน วิธีการใช้ และวัตถุประสงค์ของสื่อแต่ละชนิด
        - คอยสังเกตเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม เพื่อคอยพัฒนาเด็กในขณะทำงาน โดยไม่ขัดจังหวะในกระบวนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีสมาธิในการทำงาน และการแก้ปัญหาของเด็ก
         ดังนั้นเด็กๆในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จะมีสมาธิในการทำงาน จดจ่อกับสื่อ อุปกรณ์ที่เขาทำ มีการเรียนรู้อย่างอิสระและตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน
      

2555/07/03

การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

                    ในเด็กปฐมวัยการพัฒนาด้านต่างๆจะต้องจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถตามวัยและจิตวิทยาของเด็กวัยนี้ การที่จะให้เด็กมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ไม่ใช่ให้เด็กทำแบบฝึกคณิตศาสตร์แล้วเด็กจะเก่งคณิตศาสตร์ เด็กวัยนี้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทดลองทำด้วยตนเอง ประกอบกับเด็กได้เรียนรู้ในลักษณะของการเล่นด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ดังนั้นการใช้เกมคณิตศาสตร์ เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกปฏิบัติในการเล่นเกม เช่น เกมอีตัก เกมใครมากกว่าใคร เกมใครมีเท่าไร เป็นต้น เกมเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาเด็กด้านคณิตศาสตร์คือ
                    - กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
                    - ฝึกทักษะการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น การดู ฟัง หยิบ จับ
                    - ฝึกการคิดและการวางแผน
                    - ฝึกการกล้าแสดงออกและสร้างความมั่นใจ
                    - ฝึกให้เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง
                                ฯลฯ
                    การส่งเสริมและพัฒนาทางคณิตศาสตร์จะต้องเริ่มจากผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยต้องมีความรู้และเข้าใจใช้กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการ หากไม่ใช่แล้วเด็กจะมีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เมื่อโตขี้น