2559/02/29

กิจกรรมที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แก่เด็กปฐมวัย

                   การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญและจำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น คล่องแคล่ว และให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา กิจกรรมที่ควรจัดให้เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติมีดังนี้
                   - การวาดภาพระบายสี เช่น การวาดภาพด้วยสีเทียน การป้ายสีน้ำด้วยพู่กัน ฯลฯ
                   - การทดลองเกี่ยวกับสี เช่น การละเลงสีด้วยส่วนต่างๆ การหยดสี การพับสี ฯลฯ
                   - การปั้น เช่น การปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว หรือแป้ง ฯลฯ
                   - การพับ ฉีก ดัด ปะ เช่น การฉีก ตัด หรือปะ กระดาษโดยเสรี การพับใบตอง ฯลฯ                                      - การร้อย เช่น การร้อยลูกปัด การร้อยหลอดกาแฟ ฯลฯ
                   - การประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ สิ่งของต่างๆ ฯลฯ
                 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความสามารถดังนั้นต้องให้เด็กได้รับการฝึกฝนโดยให้เด็กได้กระทำกิจกรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ