2555/08/26

การจัดประสบการณ์อย่างไรเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

            สำหรับการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ถ้าพูดง่ายๆคือ เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้พัฒนาครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์ จิดใจ สังคม และสติปัญญา โดยมิได้มุ่งจะให้เด็กอ่านออกเขียนได้ดังเช่นในระดับประถมศึกษา แต่เป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กโดยคำนึงถึงความสามารถของเด็กเป็นหลัก สำหรับเด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ที่จัดให้กับเด็กจึงควรให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คำนึงถึงความรู้พื้นฐานเดิม  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ และจัดให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน บนพื้นฐานของหลักการ แนวคิดพื้นฐาน ความเชื่อของนักปรัชญาการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาต่างๆ เป้าหมายที่สำคัญที่เกิดกับเด็กคือ ทักษะทางภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นและทักษะทางสังคม เป็นต้น

2555/08/04

ความสำคัญของการพัฒนาอารมณ์-จิตใจของเด็กปฐมวัย

                     การพัฒนาอารมณ์-จิตใจของมนุษย์นั้นอาศัยการวางพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆ ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาไม่ดีในด้านอารมณ์-จิตใจแล้วก็จะติดตัวไปตลอดชีวิต เช่น การแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
ความก้าวร้าว การไม่สนใจในอารมณ์ของผู้อื่น เป็นต้น ผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องสร้างเสริมและสนับสนุนเด็กให้มีการพัฒนาทางอารมณ์-จิตใจที่ดีและเหมาะสม สิ่งง่ายๆที่ควรจะต้องช่วยกันทำมีดังนี้
                     - ปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควร อะไรคือศีลธรรม ค่านิยมที่ควรปฏิบัติ
                     - หัดให้เด็กรู้จักกับความผิดหวัง การรอคอย ความอดทน เป็นต้น
                     - ฝึกให้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
                     - สร้างเสริมความมีระเบียบวินัย สามารถควบคุมตนเองได้ การตรงเวลา
                     - ฝึกความประหยัดในเรื่องการใช้เงิน การใช้สิ่งแวดล้อม การใช้สิ่งของ
                     - ฝึกการพี่งตนเอง การช่วยเหลือตนเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
                    ถ้าผู้ใหญ่ไม่ว่าพ่อแม่ ครูปฐมวัยช่วยกันเสริมสร้างและสนับสนุนการกระทำด้งกล่าวก็จะเป็นพื้นฐานในการวางรากฐานอารมณ์-จิตใจเด็กของเราเมื่อเขาโตขึ้น