2559/09/30

พัฒนาด้านการฟังและพูดของเด็กอายุ 5-6 ปี

        หากผู้ใหญ่ได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการฟังและการพูดของเด็กเล็กๆแล้วจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทางภาษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
        - พูดคำศัพท์ได้ประมาณ 2500-2800 คำ
        - พูดประโยคที่มีความยาว 5-6 คำขึ้นไป เป็นประโยคที่มีความซับซ้อนขึ้นและมักใช้ประโยคคำสั่ง
        - พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับผู้อื่นได้อย่างสัมพันธ์กับเรื่องที่พูด
        - บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้
        - พูดเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์
และตัวสะกดได้ชัดครบทุกเสียง พูดเสียงพยัญชนะ ส ได้ชัดเจนขึ้นเสียง ร อาจยังไม่ชัด
        - รู้จักใช้คำถาม "ทำไม" "อย่างไร"
       ดังนั้นเมื่อผู้ใหญ่ได้ทราบพัฒนาการตามที่กล่าวแล้วทำให้สามารถที่จะจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กต่อไป