2558/04/30

การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการ

           การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำได้นาน ตลอดจนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ การวัด การคำนวณ เป็นต้น การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างเป็นทางการ ครูมีความสำคัญโดยเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอกับเรื่องที่ครูเป็นผู้กำหนดเรื่องให้กับเด็กปฐมวัย ดังนั้นเนื้อหาที่ควรนำมาจัดมีดังนี้
           - คุณสมบัติทั่วไปของวัตถุ  เช่น สี กลิ่น ขนาด อุณหภูมิ เป็นต้น
           - การเปรียบเทียบวัตถุและความแตกต่างกันระหว่างวัตถุต่างๆ เช่น สี กลิ่น ขนาด ลักษณะ ปริมาณ เสียง เป็นต้น
           - คุณสมบัติของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ให้เด็กเรียนรู้สภาพของสิ่งของทั้งสามประเภท
           - การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ โดยให้เด็กได้ทดลองด้วยตนเองซึ่งจะทำให้เด็กได้เข้าใจและจำได้ดี
           การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการณ์ดังกล่าวนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต  การจำแนก การวัด การสื่อความหมาย การลงความเห็น การคำนวณ ฯลฯได้อย่างมีคุณภาพ

2558/04/12

แนวทางการส่งเสริมวินัยในตนเองให้กับเด็กเล็ก

         ความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กเล็กๆ มีความหมายที่เข้าใจกันง่ายๆคือเด็กสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ กติกาหรือข้อตกลงร่วมกันด้วยความเต็มใจโดยไม่มีการบังคับจำเป็น

จะต้องฝึกกันตั้งแต่เด็ก ซึ่งมีแนวทางดังนี้
        - ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมอบหมายงานให้เด็กทำตามความสามารถ มีการติดตามให้ข้อมูลย้อนกลับ ชี้แนะ ไม่ติหรือว่ากล่าวเด็กให้เสียใจ ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น
        - ผู้ใหญ่มีเจตคติที่ดีกับเด็ก การสอนวินัยต้องใจเย็นแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความพยายามและเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่อง และให้กำลังใจ มีคำชมเชยเด็กเมื่อเด็กทำถูกต้อง สร้างวินัยในตัวเด็กด้วยความรัก
        - ให้อิสระแก่เด็กในการมีความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งผู้ใหญ่ต้องเข้าใจด้ัวยการให้คำปรึกษาเมื่อเด็กมีปัญหา เด็กได้เรียนรู้ว่าทำไมต้องมีวินัย พฤติกรรมใดที่เป็นที่ยอมรับได้และพฤติกรรมใดที่ผิดเมื่อผิดต้องแก้ไข
        - ฝึกการมีวินัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เด็กได้ซึมซับจนเป็นนิสัย ผู้ใหญ่ไม่สามารถเปลี่่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้ทันทีทันใดต้องฝึกซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง และต้องการต้นแบบที่ดีจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการสร้างเสริมวินัยในตนเองให้กับเด็ก
         ฉะนั้นการสร้างวินัยให้กับเด็กควรเริ่มตั้งแต่เด็ก ด้วยการที่ผู้ใหญ่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจากการฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง