2559/12/31

การเล่นเกม : ประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัย

         การเล่นเกมในเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมการเล่นอย่างหนึ่งที่มีกฎเกณฑ์ กติกาที่ไม่ซับซ้อน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้เกิดความสนุกสนาน เกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้น เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย และที่สำคัญเกมสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาซึ่งพอจะกล่าวถึงประโยชน์ได้ดังนี้
         - ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง มีสุขภาพดี
         - สร้างพื้นฐานทักษะทางกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
         - ได้รับความสนุกสนาน ร่าเริง ผ่อนคลายอารมณ์ที่ตึงเครียด
         - ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานและการเล่นร่วมกับคนอื่น ปฏิบัติตามระเบียบ
         - สร้างลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
         - เกิดความกล้าที่จะแสดงออกและมีความเชื่อมั่น
         - ได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษาด้านฟัง พูด อ่าน เขียน
         - มีความกระจ่างในเนื้อหาของสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละเรื่อง
         การเล่นเกมจึงมีประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากดังที่กล่าวไว้ข้างต้นครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกมอย่างเหมาะสม