2560/01/29

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่จัดให้กับเด็กปฐมวัย

        กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่ามือกับตา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียนและพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ที่ควรจัดให้กับเด็กปฐมวัยมีดังนี้
        - การวาดและระบายสี เช่น การวาดภาพด้วยสีเทียนหรือสีน้ำ
        - การเล่นสีกับสีน้ำ เช่น การเป่าสี การเทสี การละเลงสี การหยดสี
        - การปั้น เช่น การปั้นด้วยดินน้ำมัน ดินเหนียว แป้งโด
        - การพิมพ์ภาพ เช่น การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุต่างๆ การพิมพ์ภาพด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย
        - ก่ารพับ ฉีก ปะ เช่น การพับกระดาษ การพับใบตอง การปะด้วยวัสดุต่างๆ
        - การประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์สิ่งต่่างๆด้วยวัสดุจากธรรมชาติ  วัสดุเหลือใช้
        ดังนั้นกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับกล้ามเนื้อมือ การทำให้กล้ามเนื้อมือ
มีความแข็๋งแรง การส่งเสริมความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์และความเพลิดเพลินในการทำงาน