2558/06/26

การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีการพัฒนาด้านการคิด

       การที่บุคคลจะมีความสามารถด้านการคิดจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งควรได้รับการฝึกฝนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้คำถาม การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบที่ต้องใช้ความคิด ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าผู้ใหญ่จะต้องดำเนินการดังนี้
       - จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้คิดอยู่เสมอพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้า
       - ใช้คำถามและกระตุ้นให้เด็กได้คิด ผู้ใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในการหาคำตอบ
       - จัดสื่ออุปกรณ์ ของเล่นประเภทต่างๆที่ส่งเสริมการคิดให้กับเด็ก
       - คำนึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก
       - ผู้ใหญ่ทั้งพ่อแม่ ครู ผู้ใกล้ชิดมีส่วนในการส่งเสริมความคิดของเด็ก
       การส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดผู้ใหญ๋ต้องร่วมมือกัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเองจากการที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ใช้คำถามที่กระตุ้นความคิดให้เด็ก เป็นต้น

2558/06/25

สื่อสำหรับการจัดประสบการณ์เพื่อเด็กปฐมวัย

       สื่อสำหรับการจัดประสบการณ์ให้เด็ก มีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและหมายถึงวัสดุที่เด็กนำมาเล่นหรือทำกิจกกรรมแล้วได้ความสุข เกิดความผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดความรู้จากการได้สัมผัส หรือได้ลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัญช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง สรุปแล้วสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กมีดังนี้
       - กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้เรียนได้ง่าย รวดเร็ว และเพลิดเพลิน
       - สร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
       - ช่่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เป็นจริง
       - ช่วยให้มีความทรงจำต่อสิ่งที่เรียนได้นาน และนำไปใช้ได้ดีกว่า
       - ช่วยให้เรียนได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
       - ช่วยแสดงวิธีต่างๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด
       สื่อจึงมีคุุณค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ครูปฐมวัยต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับสื่อเป็นอย่างมาก