2556/08/26

หลักการ:การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

                     กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่่างอิสระตามจังหวะ การจะจัดให้เกิดประโยชน์นั้นควรมีหลักการคือ
                     - สร้างบรรยากาศที่ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้สึกอบอุ่น
                     - การเคลื่อนไหวเริ่มจากการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ไม่ควรมีกฎเกณฑ์หรือวิธีการที่ยุ่งยาก
                     - เคลื่อนไหวจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน เช่น เดิน วิ่ง คลาน กระโดด ฯลฯ
                     - จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้อวัยวะทุกส่วนในการเคลื่อนไหวให้มากที่สุด
                     - ไม่ควรบังคับเด็กถ้าเด็กยังไม่ร่วมกิจกรรม ควรใช้วิธีการกระตุ้นหรือให้ทำเป็นกลุ่ม
                     - จัดกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ ให้เกิดความสนุกสนานและท้าทาย
                     - ให้เด็กตระหนักถึงความแตกต่างและความสามารถระหว่างบุคคล
                     - เมื่อจบกิจกรรมควรจัดให้เด็กได้พักผ่อนเพื่อการผ่อนคลาย
                    ผู้ใหญ่จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาในทุกด้านและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กปฐมวัย

   

2556/08/24

เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

              ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่จำเป็นและมีความสำคัญในการพัฒนาให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยนี้พอจะกล่าวได้คือ
              - ทักษะการสังเกต ควรพัฒนาให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยตรงกับสื่่อหรือวัตถุต่างๆ
              - ทักษะการวัด ควรให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการวัดขนาดของวัตถุ สิ่งของต่างๆ
              - ทักษะการคำนวณ ควรให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกให้เด็กได้นำของต่างๆมารวมกัน เป็นต้น
              - ทักษะการจำแนกประเภท ควรให้เด็กได้เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของสี ขนาด รูปร่างของวัตถุต่างๆ การเอาของหลากหลายประเภทมารวมกันและให้เด็กแยกเป็นประเภทต่างๆ
              - ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูล ควรให้เด็กสามารถนำข้อมูลหรือสิ่งต่างๆมาจัดกระทำและอธิบายหรือบอกให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
              การให้เด็กมีทักษะดังกล่าวจำเป็นที่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องส่งเสริมและสนับสนุนฝึกให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวของเด็กเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน

2556/08/22

พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความร่วมมืออันสำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครอง

               พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูปฐมวัย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของครูในโรงเรียนเท่านั้น สิ่งที่ควรให้ความร่วมมือพอจะกล่าวได้ดังนี้
               - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้
               - เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
               - มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
               - เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
               - อบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักและความอบอุ่น
               - ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆของเด็ก
               - หมั่นศึกษาหาความรู้และหาแนวทางในการพัฒนาเด็กอย่างถูกต้อง
               - มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กและการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
              ด้งนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก และมีส่วนในการให้เด็กได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

2556/08/12

รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ควรจัดให้กับเด็กปฐมวัย

      การจัดกิจกรรมเคลื่่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ รูปแบบที่ควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติได้แก่
      - การทำท่าทางกายบริหารประกอบเพลง
      - การปฏิบัติตามคำสั่งและข้อตกลง
      - การเคลื่อนไหวตามบทเพลง
      - การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ด้วยลักษณะการวิ่ง กระโดด เดิน คลาน เป็นต้น
      - การเลียนแบบท่าทางคน สัตว์
      - การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ด้วยการตบมือ เคาะเท้า เป็นต้น
      - การเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ด้วยการคิดท่าขึ้นเอง หรือประกอบอุปกรณ์ต่างๆ
      ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงควรจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับเด็ก สร้างบรรยากาศการเคลื่อนไหวให้เด็กได้เกิดความสนุกสนาน อบอุ่นและรู้สึกสบาย หลังจากเคลื่อนไหวแล้วควรให้เด็กได้พัก