2558/08/27

แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัย

      ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของคนในการคิดดัดแปลงให้เกิดสิ่่งใหม่หรือการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้า สำรวจและค้นพบ ซึ่งผู้ใหญ่ควรดำเนินการดังนี้
      - กระตือรือร้นต่อคำถามที่แปลกๆของเด็ก และตอบคำถามด้วยความเต็มใจ
      - เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้หรือค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
      - แสดงให้เห็นว่าความคิดของเด็กมีคุณค่าและมีประโยชน์
      - ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ใหม่ๆของเด็ก ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เคยได้ยินมาแล้วก็ตาม
      - กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ใหญ่ควรจะต้องให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เพราะความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาอย่่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป
      ดังนั้นเด็กปฐมวัยทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ มีผู้ใหญ่คอยให้การส่งเสริมและสนับสนุน