2558/07/27

พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยแสดงออกอย่างไร

                    การส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กมีความจำเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย และต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนือง สำหรับพฤติกรรมรักการอ่านในเด็กปฐมวัยสังเกตได้ดังนี้
                    - หยิบหนังสือด้วยความระมัดระวังและเก็บหนังสือไว้ที่ทุกครั้ง
                    - เมื่ออยู่โรงเรียนยืมหนังสือกลับบ้าน ไปให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง
                    - ใช้เวลาว่างในการหยิบจับหนังสือ พลิกดูหนังสือทั้งๆที่ยังอ่านไม่ออก
                    - ขอไปร้านหนังสือ  หยิบจับหนังสือที่ร้านตามที่สนใจ และขอให้ซื้อหนังสือ
                    - เปิดหนังสืออ่านหรือดูหนังสือทีละหน้าอย่างช้าๆ
                    - เล่าเรื่องสิ่งที่ตนเองสนใจจากหนังสือได้อย่างชัดเจน
                   พฤติกรรมที่กล่าวเป็นตัวอย่างพฤติกรรมสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการรักการอ่านของเด็ก จำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง