2558/01/30

การเล่น : การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

                        การเรียนรู้กับการเล่นของเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการเล่นเป็นการตอบสนองธรรมชาติของเด็ก การเล่นทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เด็กจะมีความรู้สึกเป็นอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลิน ลดความตึงเครียด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเล่นมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยดังนี้
                       - ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่น
                       - ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
                       - ช่วยให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหา
                       - ได้เข้าใจถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก
                       - ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                       - เป็นการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยของเด็ก
                       - เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับเพื่อน ฝึกการรอคอย การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่่ ฯลฯ
                      - ช่วยให้เด็กเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดซึ่งทำให้พ่อแม่่ผู้ปกค่รองเข้าใจถึงความต้องการของเด็กได้ดี
                      การเล่นจึงเป็นกิจกรรมและวิถีทางที่สำคัญสำหรับเด็กที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน ผู้ปกครอง พ่อแม่ ครูจึงควรจัดกิจกรรมการพัฒนาผ่านกระบวนการเล่น