2557/04/24

ประโยชน์ของการเล่นตามมุมประสบการณ์

      การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น ลงมือปฏิบัติ กระทำกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างอิสระและเพลิดเพลินโดยเปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้คิดวิธีการเล่นอย่างเสรีตามความสนใจ ดังนั้นจึงมีประโยชน์ดังนี้
     - เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
     - เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ตามความสนใจ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง และค้นพบด้วยตนเอง
     - ให้เด็กได้เชื่่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
     - ให้เด็กได้สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้
     - เด็กได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหา การรู้จักใช้คำพูดโต้ตอบกับผู้อื่น
     - เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน รู้จักการปรับตัว
     - เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
     ดังนั้น
การให้เด็กได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติและนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2557/04/11

เด็กปฐมวัยกับความต้องการทางสังคม

             เด็กในช่วงปฐมวัยมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในการติดต่อกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน เด็กจะเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆซึ่งความต้องการทางสังคมนั้นมีดังนี้
             - เด็กต้องการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมีเพื่อนเพียง 1-2 คนและเป็นเพื่อนเพศเดียวกัน และเด็กมักมีสังคมไม่แน่นอน
             - เด็กต้องการที่จะเล่นกับเพื่อนที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มย่อย การเล่นเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างเล่นแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
             - เด็กมีความต้องการที่จะแสดงออกและสนุกสนานกับการเล่นที่อาจแต่งเรื่องขึ้นเองหรือเลียนแบบจากรายการโทรทัศน์
             - เด็กต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่และกลุ่มเพื่อน
             - เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจคล้ายกัน และยังไม่มีความเข้าใจเกี่่ยวกับบทบาททางเพศ
             จากความต้องการดังกล่าวจะเห็นว่าเด็กปฐมวัยต้องการการมีความสัมพันธ์กับเพื่อน และต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็กตั้งแต่แรก

2557/04/04

ประโยชน์ของการฝึกทักษะการจำแนกให้กับเด็ก

                 การจัดประสบการณ์เพื่อฝึกการจำแนกให้กับเด็กปฐมวัยจะต้องให้เด็กได้ลงมือกระทำหรือการจัดการกับวัตถุด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กจึงจะเกิดการเรียนรู้และทักษะดังกล่าวมีประโยชน์ดังนี้
                 - เด็กเกิดมโนคติเกี่ยวกับประเภทของสิ่งของต่างๆ
                 - เด็กมีทักษะในการจัดประเภทของสิ่งของด้วยวิธีการสังเกต
                 - เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความเหมือนระหว่างสิ่งของที่มีลักษณะต่างๆกัน
                 - เด็กมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนมีระเบียบวินัยในการจัดของให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ หรือเป็นประเภทเดียวกัน
                 การที่จะฝึกทักษะการจำแนกดังกล่าวข้างต้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและพยายามจัดหาวัสดุอุปกรณ์หลายๆชนิดมาให้เด็กเล่นหรือทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจอยู่ตลอดเวลา

2557/04/03

การเลือกหนังสือสำหรับเด็กเล็ก

            พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กด้วยการใช้หนังสือซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทำให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน หลักการเลือกหนังสือสำหรับเด็กเล็กใช้หลักการง่ายๆดังนี้
           - มีภาพชัดเจน ดูง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
           - สีสันตัดกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น พื้นขาว รูปและเส้นเป็นสีเข้ม หรือพื้นเป็นสีเข้ม รูปและเส้นเป็นสีสว่าง สีของหนังสือภาพประกอบไม่จำเป็นต้องเป็นสีสดใส หรือมีสีมากมาย อาจจะเป็นขาวดำ เพราะสีสันที่สวยงามของภาพประกอบเป็นเพียงตัวช่วยบอกความคิดรวบยอดของรูปเท่านั้น
           - ตัวหนังสือในหนังสือเด็กไม่ควรยาวมากนักหรือไม่มีเลยก็ได้ เพราะหนังสือสำหรับเด็กภาพประกอบจะทำหน้าที่เล่่าเรื่อได้อย่างสมบูรณ์แล้ว
           ฉะนั้นการเลือกหนังสือสำหรับใช้ให้เหมาะกับเด็กเล็กๆผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจจึงจะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาอย่่างเต็มศักยภาพ