2557/11/30

ลักษณะสำคัญของเด็กปฐมวัยที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

             ลักษณะสำคัญของเด็กปฐมวัยที่มีความเชื่่อมั่นในตนเอง จะปรากฏให้เห็นพฤติกรรมที่แสดงความเชื่่อมั่นซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
             - สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
             - มีความภูมิใจในตนเอง
             - กล้าแสดงออกและมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยความกล้าพูดกล้าทำ กระตือรือร้นกับการทำกิจกรรม
             - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
             - เป็นมิตรกับคนทั่วไป
             - เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นผู้นำได้โดยไม่รีรอ
             - ขณะพูดมักประสานสายตากับผู้สนทนาด้วย
             พฤติกรรมที่กล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังให้เด็กได้ตั้งแต่ปฐมวัย โดยจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนในขณะที่เด็กทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่บ้าน โรงเรียนและในสังคมที่แวดล้อมเด็ก