2555/05/27

พัฒนาอารมณ์ จิตใจด้วยกิจกรรมศิลปะ

                    กิจกรรมศิลปะเป็นสิ่งมีความสำคัญและมีค่ายิ่งต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ อย่างเช่นทำให้เด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์เรา การทำกิจกรรมนี้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเพราะเด็กวัยนี้ชอบอิสระ ชอบเล่น ชอบแสดงออก ชอบริเริ่มสร้างสรรค์  การทำงานศิลปะของเด็กจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กได้แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ และการที่เด็กได้แสดงออกที่งานศิลปะนี้เกิดผลในทางอารมณ์ จิตใจของเด็กดังนี้
                                                   - เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย
                                                   - เด็กมีความมั่นใจ
                                                   - เด็กมีอารมณ์ดี
                                                   - เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น
                     ดังนั้นครูปฐมวัย ผู้ปกครองของเด็กควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะ ตลอดจนคอยดูแลช่วยเหลือเด็กเมื่่อเด็กต้องการ
    
    

2555/05/07

การประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์

           กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะนั้น ในการประเมินผลงานส่วนใหญ่ใช้การสังเกตในเรื่องความสามารถของเด็กปฐมวัยดังนี้
          - การควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ และประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยดูการจับแท่งสี การใช้พู่กัน การปั้น ว่าทำได้ตามที่เด็กต้องการหรือไม่ การบังคับมือเป็นอย่างไร
          - ภาพวาดของเด็กเหมาะสมกับวัยหรือไม่
          - ลักษณะภาพมีความแปลกใหม่กว่าเดิมหรือไม่ เพื่อดูในแง่ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          - การทำงานร่วมกับเพื่อน ความเสียสละ การแบ่งปัน การรอคอย ขณะทำงานและมีการแก้ปัญหาการทำงาน
          การประเมินผลงานที่ได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์นั้นแตกต่างจากการประเมินผลงานด้านทักษะวิชาการอื่นๆ เพราะการประเมินนี้เป็นกระบวนการ วิธีการหรือสิ่งที่ได้จากกระบวนการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครูปฐมวัยจะต้องทำความเข้าใจการพัฒนาการของเด็กจากการทำงานศิลปะ