2555/12/24

ความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

             ความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็กมีความจำเป็นมากเพราะพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กของพ่อแม่นั่นเอง ซึ่งเป็นการปลูกฝังสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นการวางรากฐานชีวิตมนุษย์ ซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
             - การสอนศีลธรรม คุณธรรมโดยการทำตัวอย่างให้เด็กเห็นตั้งแต่ยังเล็ก เช่น การนับถือศาสนาต่างๆ
             - การฝึกมารยาทที่ดีงามตามวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การทำความเคารพ การรับประทานอาหาร
             - การปลูกนิสัยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย
             - การสอนให้รักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า
             - ความมีระเบียบวินัย การเคารพข้อตกลงต่างๆ ของกลุ่ม และสังคม
             - การรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศชาย หญิง และบทบาททางเพศจากการซึมซับจากพ่อแม่ และบุคคลใกล้ชิด
                                                                  ฯลฯ
             ดังนั้น การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันกับโรงเรียนและสังคม

2555/12/13

ประโยชน์ของการวาดภาพระบายสีในเด็กปฐมวัย

            การวาดภาพระบายสีของเด็กปฐมวัยเป็นการวาดภาพหรือระบายสีโดยใช้ดินสอสี สีเทียน สีน้ำ สีโปสเตอร์ พู่กัน ฯลฯ แล้ววาดบนกระดาษหรือวัสดุอย่างอื่น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยดังนี้
            -  ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ
            -  เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
            -  ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
            -  ฝึกการใช้สี ทดลองสี เช่น การผสมสีต่างๆ
            -  เด็กได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม
            -  ฝึกการทำงานตามลำพังและเป็นกลุ่ม
            -  ฝึกความรับผิดชอบ เช่น การเก็บวัสดุให้เรียบร้อย
            ฉะนั้นไม่ว่าครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ทำกิจกรรมดังกล่าวโดยให้เด็กวาดภาพและระบายสีอย่างอิสระและเล่าสิ่งที่เด็กทำ เป็นต้น


2555/12/11

การใช้คำถามสำหรับเด็กเล็ก

           คำถามที่ใช้กับเด็กเล็กๆที่ผู้ใหญ่ถามนั้นควรจะต้องระวังและคำนึงถึงความคิดและความรู้สึกของเด็กในวัยดังกล่าว คำถามต้องเริ่มจากการให้เด็กได้ใช้ความคิดพื้นฐานก่อนและเมื่อเด็กตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้ว ครั้งต่อไปจึงค่อยถามคำถามที่ให้เด็กได้คิดในระดับที่สูงขึ้นไป ลักษณะของคำถามที่ใช้กับเด็กมีดังนี้
           - สั้น ไม่เยินเย้อ
           - ถามตรงประเด็นที่ต้องการถาม
           - มีความหมายชัดเจน เด็กเข้าใจคำถามที่ถาม
           - มึความยาก-ง่ายพอเหมาะกับวัยของเด็ก
          จากลักษณะของคำถามข้างต้นผู้ใหญ่จะต้องมีวิธีการอื่นๆอีกในการถามไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียง การใช้ท่าทาง การชมเชยให้กำลังใจเด็กไม่ว่าเด็กจะตอบถูกหรือผิด หากเด็กตอบผิด ไม่ทำให้เด็กมีความรู้สึกอาย โดยการตำหนิ ทำโทษ แต่ควรให้กำลังใจและคอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กคิดหาคำตอบตรงตามกับประเด็นที่ผู้ใหญ่ถาม