2557/12/31

ประสบการณ์ทางสังคมที่จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย

             ประสบการณ์ทางสังคมที่มีความสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยหรือที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์สำคัญและมีความจำเป็นในการพัฒนาการด้านสังคมซึ่งต้องให้เด็กได้รับการพัฒนา เพื่อจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเอื้ออาทร สังคมมีความสงบสุข ได้แก่
            - การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง
            - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
            - การวางแผนและตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ
            - การแก้ปัญหาในการเล่น
            - การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็น
            - การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
            - การมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถื่นและความเป็นไทย
            พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูจำเป็นต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับประสบการณ์ดังกล่าว รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม


การเรียนรู้และการฝึกทักษะการจัดประเภทในเด็กปฐมวัย

              การให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หรือฝึกให้เกิดทักษะการจัดประเภทนั้นสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆ เพราะทักษะการจัดประเภทคือการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความต่างของสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถฝึกได้ กิจกรรมหรือคำถามที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะดังกล่าวมีดังนี้
              - เอาของหลายชนิดมารวมกันแล้วให้เด็กแยกเป็นประเภทต่างๆ อาจแยกตามสี ขนาด รูปร่าง น้ำหนัก ฯลฯ
              - ให้เรียงลำดับจากคนที่่เตี้ยสุดไปหาคนที่สูงที่สุด
              - ให้แบ่งภาพสัตว์ที่ครูแจกออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้จำนวนขา ฯลฯ
              - ทำไมจึงแบ่งหินกลุ่มนี้ออกจากหินกลุ่มนั้น
              - ทำไมจึงจัดพืชจำพวกอ้อย ข้าว หญ้า อยู่ในพวกเดียวกัน
              - ทำไมจึงจัดแหวน สร้อยคอ ตุ้มหู เป็นพวกเดียวกัน
              ดังนั้นการฝึกทักษะการจัดประเภทจึงสามารถฝึกได้ง่ายๆตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูมีบทบาทสำคัญมากในการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้มีขึ้นได้