2555/01/30

อะไรคืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก

                         เด็กจะเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็กในการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องตระหนักและระวังเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องไม่ให้เกิดมีดังนี้
                        - เสียงที่อึกทึก เสียงดนตรีที่มีจังหวะเร็วๆ
                        - การให้เด็กนั่งอยู่เฉยๆ โดยให้ฟังแต่ผู้ใหญ่พูดหรือบอก
                        - การสร้างความเครียดให้เกิดกับเด็กอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าการเร่งรีบ การให้เด็กเรียนให้เก่ง
การกวดขันในการเรียน การแข่งขันที่ต้องชนะ
                        - การเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินไป
                        - การลงโทษ การติเตียน
                        - การให้อยู่แต่ในห้องเรียน หรืออยู่แต่ในบ้าน
                        สิ่งที่กล่าวข้างต้นจะเป็นการลดการเรียนรู้ของเด็ก เราจึงจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงและพยายามไม่ให้เกิด ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเพิ่มสิ่งที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กต่อไป
                       

2555/01/15

การเล่นสร้างเสริมพื้นฐานให้กับชีวิตเด็ก

                  เราคงไม่ปฏิเสธว่าการเล่นในเด็กปฐมวัยเป็นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งผู้ใหญ่บางคนถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเห็นว่าการเล่นทำให้เสียเวลาในการเรียนรู้หรือการเรียน ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดี ยิ่งปัจจุบันเราส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของความเป็นเลิศทางวิชาการ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะให้ลูกหลานกวดวิชาตั้งแต่ในระดับอนุบาลเสียด้วยซ้ำ เด็กจึงไม่มีเวลาในการเล่น เอาเวลาไปเรียนวิชาการหรือกวดวิชาอย่างเอาเป็นเอาตายหรืออย่างเป็นทางการตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ เด็กจึงเป็นผู้ที่น่าสงสาร มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของการเล่น ประการแรกคือช่่วยพัฒนาด้านกายภาพ การเล่นทำให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย ความเจริญเติบโต ด้านอารมณ์-จิตใจ ทำให้เด็กได้เกิดคุณธรรมด้านความอดทนรอคอย
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีระเบียบวินัย ความโอบอ้อมอารี ด้านสังคมได้เรียนรู้ในเรื่องการต้องเข้าคิว
การรู้ลำดับก่อน-หลัง และด้านสติปัญญการเล่นทำให้เด็กได้เกิดจินตนาในการเล่น ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในการเล่นเมื่อเกิดขึ้นก่อนเล่น ขณะเล่นและหลังการเล่น เป็นต้น ดังนั้นการเล่นของเด็กมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่ไม่ว่าครู พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ที่คอยจัดการให้เด็กได้เล่นอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กของเรา

2555/01/05

เสียงกับการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย

           เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการได้ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง5 ไม่ว่าการให้เด็กได้ใช้การฟังจากการใช้หู หรือการใช้ตา จมูก หรือแม้แต่ปาก เป็นต้น การที่เด็กได้ฟังเสียงต่างๆในชีวิตประจำวันเด็กก็จะได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เสียงนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง ที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยน แผ่วเบา มีจังหวะในลักษณะต่างๆ จะทำให้เด็กมีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย  เสียงเพลงที่เป็นดนตรีไทย มีจังหวะกและทำนองที่ละเอียดอ่อน ละมุนละไม จะช่วยสร้างความรู้สึกสงบ เสียงดนตรีคลาสสิกซึ่งมีงานวิจัยหลายๆชิ้น แสดงถึงประโยชน์ที่กล่าวว่าดนตรีคลาสสิกเป็นเสียงดนตรีที่มีคลื่นเสียงที่เป็นระเบียบ ทำให้เด็กได้รับการผ่อนคลาย ที่สำคัญสมองส่วนการรับรู้เกิดการรับ-ส่ง และเชื่อมโยงเซลล์สมองที่แตกตัวมากขึ้น สมองจึงเปิดรับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี  สำหรับเสียงธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงลม เสียงเครื่องยนต์ เสียงน้ำ เสียงเคาะวัตถุต่าง เสียงร้องของสัตว์ ฯลฯ เสียงเหล่านี้สามารถนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย โดยครูสามารถนำเสียงต่างๆมาเพิ่มประสบการณ์  สะสมข้อมูลในการฟัง เพิ่มทักษะในการสื่อสารซึ่งเป็นการพัฒนาภาษาให้กับเด็กได้ในที่สุด

2555/01/04

การเตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

             การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์หรือการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กเล็กๆนั้น สิ่งสำคัญที่ครูควรคำนึงอยู่เสมอคือการเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการค้นคว้า ทดลอง และสามารถสื่อสารสิ่งที่เด็กทดลอง
ให้กับผู้อื่นได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทำ นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ดังนั้นก่อนจัดกิจกรรมต้องเตรียมหรือปูพื้นฐานให้กับเด็กได้มองเห็นความสวยงามทางศิลปะซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
            -ให้เด็กช่วยกันจัดแจกัน  -ให้เด็กช่วยกันจัดมุมต่างๆในห้องให้สวยงาม
            -ฝึกให้เด็กได้สังเกตรูปทรงรอบๆตัว -ให้เด็กได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือต่างกัน
            -เด็กและครูช่วยกันจัดหาสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปมาตกแต่งห้อง
            -เด็กและครูช่วยกันสะสมภาพต่างๆที่สวยงาม เพือประโยชน์ในการตกแต่งห้อง การเก็บเพื่อเอาไว้ดู
            -ให้เด็กได้มีโอกาสไปชมการแสดงภาพเขียนหรือการแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่่างๆ
            ดังนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับเด็กหรือการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวครูปฐมวัยจะต้องมีการเตรียมและวางแผนเพื่อเด็กของเรา