2556/04/29

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย

            ความคิดวิเคราะห์ในเด็กปฐมวัยเป็นความสามารถที่จะแยกแยะหรือย่อยข้อมูลออกเป็นส่วนที่ทำให้เข้าใจง่าย สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้โดยเข้าใจหลักการและประโยชน์ที่จะนำมาใช้ สามารถจำแนกความเหมือน ความแตกต่าง เปรียบเทียบลักษณะรูปร่างของสิ่งต่างๆได้ บทบาทของ  ครูในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้เด็กมีความคิดวิเคาระห์ควรมีดังนี้
           - ให้เด็กสังเกตและบอกความแตกต่างของสิ่งของต่างๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำอัดลม ดินสอกับปากกา น้ำตาลกับเกลือ ดินเหนียวกับดินทราย เป็นต้น
           - ใช้คำถามที่เหมาะสมและถูกจังหวะ เพื่่อกระตุ้นให้เด็กได้คิด
           - ให้เวลากับเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ให้เด็กได้สังเกตการเปลี่ยนแปลง อดทนรอคำตอบจากเด็ก
           - พูดอย่างมีจุดมุ่งหมายในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์
           - สังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลและบันทึกผลไว้
           หากครูมีบทบาทและพฤติกรรมดังกล่าวในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กแล้ว จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย

2556/04/26

ครูปฐมวัยกับการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก

             การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการอ่าน ควรให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่่างไม่รู้ตัวโดยเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน ครอบครัว และโรงเรียนซึ่งจะต้องมีความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กัน ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับครูปฐมวัยการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กมีปัจจัยที่สำคัญคือ
            - การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เกิดความอยากอ่านและตระหนักในความสำคัญ เห็นว่าการอ่านให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การจัดมุมหนังสือ การจัดป้ายนิเทศแสดงนิทานใหม่ๆ
            - การคำนึงถึงพัฒนาการ จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กวัยนี้เรียนรู้จากการเล่น การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นต้น

         
         - การจัดการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ของครูให้กับเด็ก เช่น การเล่่านิทานหรือการอ่่านหนังสือนิทานให้กับเด็กฟัง การเล่่นเกมทางภาษา การให้เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้าน ฯลฯ
            ปัจจัยดังกล่่าวถ้าครูปฐมวัยคำนึงถึงและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองจะเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กจนกระทั่งเด็กมีพฤติกรรมการอ่านเมื่อโตขึ้น
 

2556/04/03

การเล่นตามมุมของเด็กปฐมวัย

                      การจัดกิจกรรมเล่นตามมุมให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการกิจกรรมให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นแต่ละประเภท เพื่อสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก สิ่งที่จัดให้กับเด็กหรือเนื้อหามีดังนี้
                     - การเล่นบทบาทสมมติ และเล่นเลียนแบบในมุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า ฯลฯ
                     - การอ่านหรือการดูภาพในมุมหนังสือ
                     - การสังเกตและการทดลองในมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ
                     - การเล่นในมุมบล็อก
                     - การเล่นฝึกทักษะต่างๆในมุมเครื่องเล่นสัมผัส
                     - การเล่นฝึกและทบทวนทักษะต่างๆในมุมเกมการศึกษา
                     การเล่นตามมุมดังกล่าวเป้นการเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กเล่นอย่างอิสระซึ่่งมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาด้านต่างๆให้กับเด็กปฐมวัย