2553/12/27

สื่อ วัสดุ ของเล่นจากธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย

                               สำหรับเด็กปฐมวัยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้มีความจำเป็นอย่างมาก  ในสภาพของสังคมไทย  เราสามารถหาสิ่งดังกล่าวได้จากธรรมชาติ และจากสภาพแวดล้อมรอบตัวซึ่งให้คุณค่ามากสำหรับเด็ก  สิ่ง
ดังกล่าวที่เป็นวัสดุธรรมชาติ  ได้แก่  ลูกไม้  กิ่งไม้  ใบไม้  เปลือกหอย   ก้อนหิน  ก้อนกรวด    หรือไม่ก็เป็นของเล่นที่รุ่น
ปู่ย่าตายายทำให้กับลูกหลานเล่น  ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ทำจากวัสดุพื้นบ้าน   ตุ๊กตาทำจากเศษผ้า   ผ้าฝ้ายบางๆที่นำมา
ย้อมสีต่างๆ   สื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  จากธรรมชาตินี้หาได้อย่างง่ายดายในสังคมเมืองไทย  เพราะมีอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นตามภูมิภาคของไทยเรา นอกจากมีผลดีเป็นอย่างมากในด้านการประหยัดแล้ว ยังทำให้เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของไทย  และที่สำคัญคือการส่งเสริมการนำสิ่งดังกล่าวมา
เล่นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย

2553/12/17

ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาทางภาษาในเด็กปฐมวัย

                            การสอนภาษาที่ได้ผลสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีการทดลองและการวิจัยในประเทศไทย
และมีการใช้ในหลายโรงเรียน  คือการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวม  เป็นการเรียนรู้ซึ่งครู
ต้องเข้าใจพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  พัฒนาการดังกล่าว คือ การฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน   โดยมี
กระบวนการคิดเป็นแกนสำคัญ  ภาษาที่เด็กใช้อยู่มาจากการคิดไม่ว่าจะเป็นการทักษะใดก็ตาม   ภาษา
จะต้องเริ่มจากการพัฒนาทางด้านความคิดก่อน  การพัฒนาภาษาแบบองค์รวมดังกล่าว  ครูและผู้เกี่ยว
ข้องมีความสำคัญต้องมีความเข้าใจและจัดกิจกรรมการพัฒนาทางภาษาที่มีลักษณะดังนี้
                             -  ครูสอนภาษาอย่างมีความหมายสำหรับเด็ก เช่น  การสอนอ่าน ให้เด็กได้รู้จักการใช้
หนังสือ  เปิดหนังสืออย่างถูกต้อง  เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุย  ซักถามเกี่ยวกับหนังสือ
                             -   เน้นความเข้าใจเนื้อเรื่องมากกว่าการท่องจำตัวหนังสือ  ผ่านการเล่านิทาน  การ
สนทนาโต้ตอบ  คำคล้องจอง  เป็นต้น
                             -   มีหนังสือ   สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ให้เด็กได้สัมผัส  ได้เลือกตามความสนใจและความ
ต้องการ
                             -   ให้เด็กได้สัมผัสกับการอ่าน  การเขียน  ในลักษณะต่างๆ   ด้วยความสนใจและ
ตามประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน  โดยไม่จำเป็นต้องถูกต้องทั้งหมด
                             -    การสอนอ่านมีทั้งการสอนอ่านทั้งกลุ่มย่อย  และกลุ่มใหญ่   มีสื่อที่เป็นหนังสือ
ที่เพียงพอ  และเหมาะสม  พร้อมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางภาษา

2553/12/13

ฝึกการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่เด็กเล็กๆ

                   การคิดแก้ปัญหาของมนุษย์เราแต่ละคนขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดู
ตั้งแต่เล็ก ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกจึงจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ครูปฐมวัยมี
ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และฝึกการคิดแก้ปัญหาให้กับเด็กจนเด็กสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างมีคุณภาพ   โดยการพัฒนาและการฝึกการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกในวัยเด็กเล็ก  เพราะสมองมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   เซลประสาทที่มีอยู่อย่างมากมายกำลังแตกแขนง  มีการเชื่อมโยงต่อกันในสมอง   ยิ่งเด็กได้รับการฝึกคิดอย่างต่อเนื่อง  อยู่เป็นประจำเซลสมองหรือเซลประสาทยิ่งแตกแขนงขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย   ดังนั้นเด็กเล็กจึงต้องอาศัยการเรียนรู้  การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับเด็ก  เช่น   การฝึกการแก้ปัญหาที่เกิดสำหรับตนเอง  การฝึกแก้ปัญหาเมื่อเกิดกับผู้อื่น   เป็นต้น   ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาที่เหมาะสม เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต