2554/01/16

พัฒนาการการแสดงออกของเด็กวัย 3-6 ปี

                               เด็กวัยอายุ 3-6 ปี มีช่วงความสนใจประมาณ   15 -20 นาที ซึ่งเป็นช่วงที่น้อยมาก
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกไม่ควรให้นานเกิน 20 นาที อย่างเช่นการให้เด็กแสดงละคร  การ
แสดงละครเป็นการแสดงออกของเด็กซึ่งเด็กในวัยนี้ชอบแสดงจากนิทาน  จินตนาการ  เพลง  บทกลอน
และประสบการณ์   เด็กยังไม่ความสามารถในด้านการหาเหตุผลอย่างลึกซึ้ง  ดังนั้นตัวละครต่างๆ  ที่มี
บทบาทต้องให้ชัดเจน  การแสดงออกในวัยนี้จะเป็นการแสดงออกโดยการให้เด็กได้เคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย  และเด็กสามารถจับจังหวะดนตรีง่ายๆ  และแสดงออกตามจังหวะได้  การทำให้เด็กได้แสดง
ออกในลักษณะของรูปแบบหรือท่าทางตามตัวอย่างเป็นสิ่งที่เด็กทำได้ยาก ดังนั้นการให้เด็กได้แสดง
ออกจึงควรปล่อยให้เด็กมีอิสระที่จะทำท่าใดก็ได้ตามจินตนาการของเด็กเอง  สิ่งที่เด็กทำได้จะเป็น
ประสบการณ์ง่ายๆ  ที่อยู่รอบตัวเด็ก  อย่างเช่นความสามารถในการทำท่าทางเลียนแบบท่าเดินของ
สัตว์  เสียงร้องของสัตว์   สิ่งที่สำคัญในเรื่องดังกล่าวอยู่ที่การเริ่มต้นสร้างความรู้สึกที่ดีแก่เด็ก และ
ความคิดที่เด็กได้คิดด้วยตัวเอง  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กต่อไป

2554/01/12

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย

                        การพัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิด ซึ่ง
เด็กมีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  โดยเด็กไม่ต้องได้รับการฝึกหัด    การเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อน 
บางอย่างเด็กจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน   เมื่อเด็กมีการโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดิน  การวิ่ง  การกระโดด
การเคลื่อนไหว  เป็นต้น  การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย สรุปแล้วหมายถึง  ความสามารถใน
การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ได้แก่  การควบคุมกล้ามเนื้อแขน  ขา  ลำตัว   ความสามารถในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กจะเริ่มจากศีรษะ  ไปยังส่วนเท้า จากลำตัวไปยังแขน  มือ  นิ้ว
จากสะโพกไปยังขา  จนกระทั่งถึงปลายเท้า ซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใหญ่    ไปสู่
การทำงานของกล้ามเนื้อเล็ก    ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของ
เด็กในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้

2554/01/04

การเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟที่ร.ร.บ้านหนองขาม

                                  โรงเรียนบ้านหนองขาม  อยู่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  การจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นอนุบาลใช้แนวการเรียนการสอนวอลดอร์ฟมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนนับเป็นระยะเวลาหลายปึมาแล้ว   สภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งมีป่าชุมชน  มีครูปฐมวัยซึ่งเข้าใจการพัฒนาเด็กจาก
ปัจจัยพื้นฐานของชุมชนคืออาจารย์ปณิตา  ศิลารักษ์    ลักษณะสำคัญของที่โรงเรียนนี้คือ   เด็กเรียนรู้
โดยผ่านรูปธรรม   ผ่านการปฏิบัติ  เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ผ่านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ล้อมรอบ
โรงเรียน  ชุมชน  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการพัฒนาพลังเจตจำนงของเด็กๆในโรงเรียนบ้านหนองขาม  ที่พวก
เขาทั้งหลายมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเขา  สิ่งแวดล้อมนี้เป็นพลัง
ส่งเสริมให้เด็กได้เป็นผู้ลงมือกระทำสิ่งต่างๆที่ดีงาม นับได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเด็กของ
โรงเรียนบ้านหนองขามไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ดีงาม  และเป็นมนุษย์ที่เต็ม

2554/01/03

เด็กปฐมวัยกับละครสร้างสรรค์

                          การจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกันทำกิจกรรมนั้นมีผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก 
จุดประสงค์ของละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กได้คิด  ตลอดจนแสดงออกตามแบบละครที่ไม่มีรูปแบบ
ตายตัว  สิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์คือครูต้องคอยให้การสนับสนุน แนะแนวเด็กอย่างต่อเนื่องและคอย
อำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก   ลักษณะของละครสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยคือ
                         -การแสดงละครเป็นไปตามความสามารถของเด็ก
                         -เป็นการพัฒนาเด็กในทุกด้าน
                         -เด็กแสดงละครด้วยความคิดของตนเองและความพอใจ
                         -ไม่จำเป็นต้องท่องจำบททุกตอน
                         -ฉากและเครื่องแต่งกายมีประกอบบ้างเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องจินตนาการ
                         -ไม่มีการกำกับการแสดงอย่างจริงจัง
                         -เด็กช่วยกันคิดในการแสดงละครสร้างสรรค์โดยได้รับคำแนะนำจากครู
                         ดังนั้นการแสดงละครสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยจึงให้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม