2554/04/30

เด็กปฐมวัยกับการประเมินพัฒนาการ

                             การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญต่อเด็ก แต่สิ่งที่มีความสำคัญอีก
อย่างหนึ่งคือการที่จะต้องมีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถอธิบายได้ว่าเด็กมีพัฒนา
อย่างไร  เรามีแนวทางการประเมินที่จำเป็นต้องดำเนินการซึ่งพอจะกล่าวได้คือ
                             - ประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา
                             - ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
                             - ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเฉพาะวิธีการสังเกตซึ่งมีความสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้
                             - บันทึกพฤติกรรมที่ได้ประเมินทุกครั้ง
                             - นำผลของการประเมินพัฒนาการไปใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆอย่างเต็มศักยภาพ
                             - รายงานการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการร่วมมือกันพัฒนาเด็ก
                            สิ่งที่กล่าวข้างต้นมีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกับการจัดกิจกรรม
หรือการจัดประการณ์ให้กับเด็ก

2554/04/17

ป้ายนิเทศในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย

                          การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนเด็กปฐมวัยมีความสำคัญสำหรับการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาเด็กไม่ได้จัดเพื่อความสวยงามเท่านั้น  แต่การจัดป้ายนิเทศมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก
เพราะทำให้เด็กได้ขยายประสบการณ์จากเนื้อหาที่เด็กได้เรียนรู้จากการจัดประสบการณ์ของครู เด็กได้
สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เด็กได้เกิดความภูมิใจ  เป็นต้น ดังนั้นครูจำเป็นจะต้องจัดป้ายนิเทศที่ประกอบด้วย
ลักษณะดังนี้
                      - ติดภาพหรือเรื่องราวที่ต้องการให้เด็กรู้ และทำกิจกรรมในสัปดาห์ที่กำลังเรียน
                      - ติดภาพและผลงานของเด็กพร้อมชื่อเจ้าของผลงาน
                      - ติดภาพหรือโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งต้องการให้เด็กได้ทำ
                      - ติดภาพทบทวนสิ่งที่เรียนในสัปดาห์ก่อน
                      ฉะนั้น การจัดป้ายนิเทศมีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง ครูจะต้องวางแผนการจัด และ
ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เพลงกับการพัฒนาเด็ก

                           เด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิตมนุษย์  การที่ให้เด็กได้พัฒนาตั้งแต่เล็กๆด้วยการให้เด็ก
ได้ฟังเพลงจังหวะช้าๆ  มีผลต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะบริเวณก้านสมอง ดนตรีทำให้จิตใจสงบ
เยือกเย็นและมีใจจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เกิดคลื่นสมองที่เรียกว่า คลื่นอัลฟา เมื่อเกิดคลื่นอัลฟาทำให้เกิดสภาวะที่มีสมาธิและเป็นสภาพที่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆ ซึ่งขณะนี้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยให้เด็กมีสมาธิต่อการเรียนรู้ ดังนั้นเราควรจัดให้เด็กได้ฟังเพลงที่กล่าวข้างต้น  นอกจากทำให้เกิดสมาธิแล้ว ยังเกิดผลต่อเด็กดังนี้
                          - เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งเสริมจินตนาการ
                          - มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้สึกผ่อนคลาย
                          - เกิดทักษะการฟัง
                          จากที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของผลการใช้เพลงอันเหมาะสมที่เกิดกับเด็ก ผู้ใหญ่จึงต้องพิจารณาการนำเพลงมาใช้ในการพัฒนาเด็กเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างมึคุณค่า