2557/03/28

หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

                   หนังสือภาพเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ ซึ่่งเป็นวัยที่เด็กยังอ่านหนังสือไม่ออก ผู้ใหญ่ต้องคอยอ่่านให้ฟังโดยเด็กจะดูภาพตามไปด้วยอย่างสนุกสนาน ผู้ใหญ่จึงไม่ควรปล่อยให้เด็กอ่านหรือดูเองตามลำพัง จุดประสงค์สำคัญของการใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กนี้มีด้งนี้
                  - เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยหรือพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็ก
                  - ให้เด็กได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นหรือเป็นการขยายประสบการณ์ให้กับเด็ก
                  - ให้เด็กรักการเรียนรู้
                  - เด็กจะได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ขณะที่ใช้หนังสือภาพ
                  - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก
                  - ให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                  จากจุดประสงค์ดังกล่าวถ้าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูร่วมมือกันพัฒนาเด็กด้วยการส่งเสริมและใช้หนังสือภาพกันตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่เด็กของเราคงจะมีพฤติกรรมกรักการอ่านเมื่อโตขึ้น


2557/03/10

การส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมให้แก่เด็กปฐมวัย

             พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของทางสังคม ถ้าต้องการให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีและเหมาะสมควรพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กเกิดตั้งแต่ปฐมวัยดังนี้
             - การให้แรงเสริม ซึ่งจะช่วยปรับพฤติกรรมให้เด็กทีละน้อย เช่น การให้การเสริมแรงเวลาที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเมื่อเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
             - การแสดงออกด้วยวาจาหรือท่าทางว่าเด็กควรจะทำหรือไม่ ด้วยคำพูดหรือการพยักหน้า ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
             - การพัฒนาพฤติกรรมโดยให้ตัวแบบที่ดี โดยการให้เด็กมีตัวอย่างที่ดีจะช่วยให้เด็กเลียนแบบตาม เด็กๆมักชอบเลียนแบบผู้ที่เด็กชอบ เช่น พ่อแม่ ครู ญาติ พี่่น้อง เพื่อน นักกีฬา นักร้อง ตัวละครในนิทาน ผู้มีชื่อเสียง เป็นต้น
            ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมควรดำเนินการตั้งแต่เด็กซึ่งจะต้องร่วมมือกันทั้งครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข