2554/11/11

การสอนภาษา:บทบาทครูอนุบาล

              การเรียนการสอนภาษาเพื่อให้เด็กเล็กได้พัฒนานั้น ต้องเริ่มจากตัวครูก่อน ครูต้องเข้าใจพัฒนาการ
หรือความสามารถตามวัย รวมถึงกระบวนการอบรมเลี้ยงดู มีความเชื่อมั่นในหลักการและทฤษฎีของการสอนภาษา
เพราะครูมีบทบาทสำคัญ มีอิทธิพลต่อความรู้ ความคิด และการแสดงออกของเด็ก ครูต้องมีความสามารถทำให้
เด็กเรียนรู้ภาษา เข้าใจความหมาย เห็นโครงสร้างของภาษาอย่างเป็นภาพรวมๆ การทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาต้องหาสื่อต่างๆมาทำให้เด็กเกิดความสนใจ ความชอบ ความประทับใจ เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง การท่องคำคล้องจอง การเล่นเกมคำศัพท์ เป็นต้น เมื่อครูนำสื่อที่กล่าวมานำเสนอกับเด็ก เด็กก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องภาษาอย่างไม่รู้ตัว
เช่น การเปิดหนังสือนิทานของครู การเห็นตัวพยัญชนะ คำศัพท์ กลุ่มคำ ย่อหน้า ประโยค ตัวอักษร ฯลฯ การจัด
การการเรียนด้วยวิธีที่มีวัตถุประสงค์และเรียนอย่างไม่เป็นทางการจะสร้างความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษา โดยไม่เกิดอุปสรรค  ไม่เกิดความคับข้องใจ  สิ่งสำคัญคือส่งผลให้ครูและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เด็กมีความประทับใจในการเรียนรู้ภาษา เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสุดท้ายเกิดความสำเร็จในการเรียน
รู้ภาษาทั้งครูและเด็ก

2554/11/07

สิ่งที่ควรติดบนป้ายนิเทศสำหรับห้องเรียนเด็กปฐมวัย

                       สำหรับห้องเรียนของเด็กปฐมวัยนั้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก  โดยจะต้องคำนึงถึงวัยและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา การจัดป้ายนิเทศมีความจำเป็นที่ครูปฐมวัยต้องมีความรู้ความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแค่การจัดให้สวยงามเท่านั้น การจัดต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ จิตใจ 
เป็นต้น สิ่งที่ติดบนป้ายนิเทศควรมีดังนี้
                        - ผลงานของเด็กซึ่งมีชื่อของเจ้าของผลงาน
                        - กิจกรรมที่ครูต้องการให้เด็กทำหรือต้องการให้เด็กเรียนรู้
                        - ภาพกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
                        - เรื่องราวที่ต้องการทบทวนให้กับเด็ก
                        - พฤติกรรมที่ต้องการให้เด็กประพฤติหรือปฏิบัติ
                                      ฯลฯ
                     ฉะนั้นการจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กจึงมีความหมายสำหรับเด็กเป็นอย่างยิ่ง เด็กสามารถเรียนรู้จากป้ายนิเทศได้ตลอดเวลา ครูจึงต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ