2553/08/21

การเล่นส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคม

                ประโยชน์ของการเล่นในเด็กปฐมวัย   ส่งผลต่อตัวเด็กหลายประการ  และทำให้ผู้ใหญ่
ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของเด็ก  เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีพฤติกรรม
ในทางบวก   ประโยชน์ของการเล่น ในด้านสังคมมีดังนี้
               ฝึกให้เด็กรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถาณการณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
              ได้มีโอกาสฝึกการพูดและได้รับประสบการณ์ทางภาษาจากการเล่น
               การเล่นเป็นการสะท้อนสภาพของสังคม  ได้เห็นภาพของสังคมที่เป็นอยู่
              ช่วยให้เด็กลดความตึงเครียด ที่เกิดจากความขัดแย้งทางสังคม
              ช่วยเตรียมความเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต
              ปัจจุบันนี้เด็กมักถูกปล่อยให้อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์  สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
จากประโยชน์ของการเล่นดังกล่าว   คงเป็นข้อสังเกตให้ผู้ใหญ่ได้ส่งเสริมสนับสนุน
เด็ก  โดยให้เด็กมีกิจกรรมการเล่นตามวัย

2553/08/20

เด็กเคลื่อนไหวแล้วได้อะไร

                       การเคลื่อนไหวของเด็กมีประโยชน์มากสำหรับเด็กปฐมวัย   เด็กได้ประโยชน์จาก
การเคลื่อนไหวคือได้เรียนรู้ขณะเคลื่อนไหวตลอดเวลา   และมีการพัฒนาความพร้อมด้านต่างๆ
ไปด้วยกัน ประโยชน์ที่เห็นชัดๆพอจะกล่าวได้ดังนี้
                       -ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                       -ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจ
                       -ช่วยให้เป็นคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม
                       -พัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่ในวัยเด็ก
                       -ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของบุคคล
                       -ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
                       -ทำให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว
                        ดังนั้นในวัยเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ควรให้เด็กได้เคลื่อนไหวตามวัย  อย่าคิดว่าเด็กเคลื่อนไหว
แล้วเป็นเด็กที่ซุกซนและไม่เรียบร้อยอีกต่อไป  

2553/08/19

คุณค่า และความหมายของกิจกรรมกลางแจ้ง

                       ถ้าพูดถึงกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว  บางคนคิดว่าต้องจัดกลางแจ้งเท่านั้น  ซึ่งไม่ใช่
กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เล่นทั้งในร่มและที่แจ้ง และมีบริเวณสะดวกปลอดภัย
 และสะอาดเหมาะสมกับการเล่น  กิจกรรมกลางแจ้งที่จัดให้กับเด็ก  ได้แก่  การเล่นทราย  การ
เล่นน้ำ  การเล่นเครื่องเล่นสนาม  การเล่นสมมุติในบ้านตุ๊กตา    การเล่นในมุมช่างไม้  การเล่นเกม
การละเล่น  เป็นต้น  การเล่นเกมมีความหมายสำหรับเด็ก ครูต้องสาธิต อธิบายกติกา ดูแลความ
ปลอดภัย  ไม่เน้นการแข่งขัน การแพ้  ชนะ   คุณค่าของการเล่นกลางแจ้ง หรือการละเล่น จะช่วย
ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อ  สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว  และต่อเนื่อง  นอกจากนั้น
ยังฝึกความมีระเบียบวินัย  ความเชื่อมั่นในตนเอง  การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น   และส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2553/08/17

การละเล่นเด็กไทยพัฒนาเด็กปฐมวัย

            การละเล่นของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งมีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่  เป็นการเล่นแบบง่ายๆ
อุปกรณ์การเล่นก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ  เพื่อการพัฒนาร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา   พอจะกล่าวถึงประโยชน์ของการเล่นได้ดังนี้
            ฝึกทักษะในการคิด เช่น  อีตัก  ปริศนาคำทาย
            ฝึกทักษะในการใช้สายตา การสังเกต และไหวพริบ  เช่น   กาฟักไข่  ทอยเส้น
            ฝึกทักษะความแม่นยำ  เช่น  การเล่นทอยกอง  ทอยหลุม
            ฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมพันธ์  การสังเกต  ไหวพริบ  เช่น  มอญซ่อนผ้า  การเล่นซ่อนหา
โพงพาง
            ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ  เช่น  จับปูดำ  ขยำปูนา
            ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่  เช่น  วิ่งเปี้ยว  รีรีข้าวสาร  ลิงชิงหลัก  น้ำขึ้นน้ำลง ปลาหมอตกกระทะ
            จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาเด็กไทยเรามีการให้ความสนใจมาตลอดเวลา   ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน   แล้วเราจะนำวิธีการ และแนวคิดนั้นมาบูรณาการกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน
ได้อย่างไร   ไม่ใช่เราจะละทิ้งสิ่งเดิมๆไป  ดังนั้นจึงเป็นภาระและหน้าที่ของผู้ใหญ่และผู้เกี่ยวข้อง
ในสังคมไทย

2553/08/11

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวัย 2-6 ปี

         คนทั่วโลกจะรู้จักนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า  อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์   ซึ่งเขากล่าวว่า   ถ้าท่านอยาก
ให้เด็กฉลาด  จงเล่าเทพนิยายให้เด็กฟัง  ถ้าอยากให้เด็กฉลาดมากๆ  ยิ่งขึ้น  ก็จงเล่าเทพนิยายให้
มากขึ้น      ดังนั้นการเล่านิทานทำให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนการเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่างๆ  ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียน  เด็กวัย อายุ 2-6  ปี  เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสมองในขั้น  preoperational stage   เป็นวัยที่เด็กเรียนรู้ภาษา  และคิดแบบ
ตนเองเป็นศูนย์กลาง  และคิดแบบสัญลักษณ์  เด็กวัยนี้จะชอบเล่นแบบสมมุติ  เล่นเลียนแบบผู้ใหญ่  สมองในส่วนของการเคลื่อนไหวและการสัมผัสจะทำงาน   ดังนั้นกิจกรรมให้เด็กได้ทำในวัยนี้  จะต้องเป็นกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวและได้สัมผัส  และที่สำคัญคือการให้เด็กได้ฟังนิทาน    และการเล่า
เรื่องราวต่างๆให้เด็กฟัง   หน้าที่ตรงนี้คงจะไม่เกินความสามารถของผู้ใหญ่ไปได้ถ้าพวกเราเข้าใจ
และตั้งใจจริงๆ

2553/08/09

ได้อะไรจากการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

              เด็กเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกถ้าจะปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน  ผู้ใหญ่มีความจำเป็นที่จะต้อง
สร้างสภาพแวดล้อมหรือเอื้ออำนวยให้เด็กได้มีเจตคติที่ดีต่อหนังสือ  ดังนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้เด็กฟังซึ่งมีดังนี้คือ
              -เด็กเข้าใจการอ่านว่าเป็นอย่างไร
              -เพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
              -ช่วยให้เด็กรู้จักลักษณะโครงสร้างภาษาเขียน
              -ช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือ
              -สร้างความกระตือรือร้นที่จะอ่าน
              -เพิ่มความเข้าใจด้านเนื้อเรื่อง
              -เพิ่มระดับพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
              -จำตัวอักษรและสัญลักษณ์ได้มากขึ้น
              -มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ
              -มีความสนใจหนังสือเพิ่มมากขึ้น
              -เข้าใจประโยคที่มีความยาวมากขึ้น
               สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  ซึ่งมีอีก
มากมาย  ดังนั้นควรช่วยกันปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง