2560/02/28

วิธีการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กปฐมวัย

         การส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กคือ การฝึกฝนการทำงานของการใช้มือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาโดยการให้เด็กได้ฝึกการทำกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย วิธีการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กมีดังนี้
        - การฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง โดยให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือช่วยเหลือตนเองตามความสามารถ เช่น
การถอดกางเกง ใส่เสื้อ ใส่ถุงเท้า ติดกระดุม เปิดประตู ถือช้อนและส้อม ถือแก้วน้ำ เป็นต้น
       - การบริหารข้อมือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยฝึกการใช้ข้อมือในการวาดภาพบนกระดาษ บนฝาผนังบ้าน บนพื้นทราย ในอากาศ การระบายสีด้วยสีน้ำ สีเทียน การพับ การฉีก ตัด
ปะ การพิมพ์ภาพ การขยำ การร้อยลูกปัด การปั้น  การประดิษฐ์ การหยิบจับสิ่งของ การเล่นต่อไม้บล็อก
เป็นต้น
      - การฝึกนิ้วให้สนุก โดยการหากิจกรรมให้เด็กได้สนุกกับการขยับและเคลื่อนไหวนิ้ว เช่น ร้องเพลง
นิ้วโป้งอยู่ไหน การเล่นเกมการใช้นิ้ว การท่องคำคล้องจองประกอบการใช้นิ้ว เป็นต้น
     การฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง คล่องแคล่ว และที่สำคัญต้องให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนต่อไป