2553/12/17

ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาทางภาษาในเด็กปฐมวัย

                            การสอนภาษาที่ได้ผลสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมีการทดลองและการวิจัยในประเทศไทย
และมีการใช้ในหลายโรงเรียน  คือการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวม  เป็นการเรียนรู้ซึ่งครู
ต้องเข้าใจพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  พัฒนาการดังกล่าว คือ การฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน   โดยมี
กระบวนการคิดเป็นแกนสำคัญ  ภาษาที่เด็กใช้อยู่มาจากการคิดไม่ว่าจะเป็นการทักษะใดก็ตาม   ภาษา
จะต้องเริ่มจากการพัฒนาทางด้านความคิดก่อน  การพัฒนาภาษาแบบองค์รวมดังกล่าว  ครูและผู้เกี่ยว
ข้องมีความสำคัญต้องมีความเข้าใจและจัดกิจกรรมการพัฒนาทางภาษาที่มีลักษณะดังนี้
                             -  ครูสอนภาษาอย่างมีความหมายสำหรับเด็ก เช่น  การสอนอ่าน ให้เด็กได้รู้จักการใช้
หนังสือ  เปิดหนังสืออย่างถูกต้อง  เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุย  ซักถามเกี่ยวกับหนังสือ
                             -   เน้นความเข้าใจเนื้อเรื่องมากกว่าการท่องจำตัวหนังสือ  ผ่านการเล่านิทาน  การ
สนทนาโต้ตอบ  คำคล้องจอง  เป็นต้น
                             -   มีหนังสือ   สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ให้เด็กได้สัมผัส  ได้เลือกตามความสนใจและความ
ต้องการ
                             -   ให้เด็กได้สัมผัสกับการอ่าน  การเขียน  ในลักษณะต่างๆ   ด้วยความสนใจและ
ตามประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน  โดยไม่จำเป็นต้องถูกต้องทั้งหมด
                             -    การสอนอ่านมีทั้งการสอนอ่านทั้งกลุ่มย่อย  และกลุ่มใหญ่   มีสื่อที่เป็นหนังสือ
ที่เพียงพอ  และเหมาะสม  พร้อมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางภาษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น