2555/05/07

การประเมินผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์

           กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะนั้น ในการประเมินผลงานส่วนใหญ่ใช้การสังเกตในเรื่องความสามารถของเด็กปฐมวัยดังนี้
          - การควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ และประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยดูการจับแท่งสี การใช้พู่กัน การปั้น ว่าทำได้ตามที่เด็กต้องการหรือไม่ การบังคับมือเป็นอย่างไร
          - ภาพวาดของเด็กเหมาะสมกับวัยหรือไม่
          - ลักษณะภาพมีความแปลกใหม่กว่าเดิมหรือไม่ เพื่อดูในแง่ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
          - การทำงานร่วมกับเพื่อน ความเสียสละ การแบ่งปัน การรอคอย ขณะทำงานและมีการแก้ปัญหาการทำงาน
          การประเมินผลงานที่ได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์นั้นแตกต่างจากการประเมินผลงานด้านทักษะวิชาการอื่นๆ เพราะการประเมินนี้เป็นกระบวนการ วิธีการหรือสิ่งที่ได้จากกระบวนการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครูปฐมวัยจะต้องทำความเข้าใจการพัฒนาการของเด็กจากการทำงานศิลปะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น