2555/08/26

การจัดประสบการณ์อย่างไรเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

            สำหรับการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ถ้าพูดง่ายๆคือ เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้พัฒนาครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์ จิดใจ สังคม และสติปัญญา โดยมิได้มุ่งจะให้เด็กอ่านออกเขียนได้ดังเช่นในระดับประถมศึกษา แต่เป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กโดยคำนึงถึงความสามารถของเด็กเป็นหลัก สำหรับเด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ที่จัดให้กับเด็กจึงควรให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คำนึงถึงความรู้พื้นฐานเดิม  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ และจัดให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน บนพื้นฐานของหลักการ แนวคิดพื้นฐาน ความเชื่อของนักปรัชญาการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษาต่างๆ เป้าหมายที่สำคัญที่เกิดกับเด็กคือ ทักษะทางภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นและทักษะทางสังคม เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น