2556/11/03

การส่งเสริมทักษะการคิดให้กับเด็กปฐมวัย

       กิจกรรมหรือวิธีการที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้เด็กได้ปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความคิดดังนี้
       - ใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด
       - เปิดโอกาสให้เด็กคิด ให้แสดงออก และยอมรับความคิดของเด็ก
       - ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะให้แสดงออกทางความคิด
       - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการค่ิดอย่างเป็นระบบ
       - ให้ความรักและความสะดวกใจแก่เด็กในการแสดงคตวามรู้ความคิด
       - ให้เด็กพยายามช่วยเหลือตนเองด้วยการคิดที่หลากหลาย
       - จัดหาสถานที่อุปกรณ์และสิ่งที่เด็กสนใจสามารถศึกษา ค้นคว้า ทดลองในสิ่งที่เด็กสนใจ
       - สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็นและตอบโต้ ซึ่งกระตุ้นให้เด้กได้ฝึกฝนทักษะการคิด
       ด้งนั้นผู้ใหญ่จึงสามารถสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยให้เป็นนักคิดโดยการใช้วิธีการและกิจกรรมที่กล่าวข้างต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น