2558/01/30

การเล่น : การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

                        การเรียนรู้กับการเล่นของเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการเล่นเป็นการตอบสนองธรรมชาติของเด็ก การเล่นทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เด็กจะมีความรู้สึกเป็นอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลิน ลดความตึงเครียด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเล่นมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยดังนี้
                       - ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่น
                       - ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
                       - ช่วยให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหา
                       - ได้เข้าใจถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก
                       - ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                       - เป็นการแสดงออกถึงลักษณะนิสัยของเด็ก
                       - เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับเพื่อน ฝึกการรอคอย การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่่ ฯลฯ
                      - ช่วยให้เด็กเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดซึ่งทำให้พ่อแม่่ผู้ปกค่รองเข้าใจถึงความต้องการของเด็กได้ดี
                      การเล่นจึงเป็นกิจกรรมและวิถีทางที่สำคัญสำหรับเด็กที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน ผู้ปกครอง พ่อแม่ ครูจึงควรจัดกิจกรรมการพัฒนาผ่านกระบวนการเล่น

7 ความคิดเห็น:

 1. ชอบทุกคอลัมน์ค่ะ เพราะเป็นการเรียนรู้ทีควรจัดให้กับเด็กปฐมวัยทุกรูปแบบ ขอยกมา ๑ รูปแบบ คือการเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังนั้นเด็กจึงควรได้เล่น ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหาเอง มีความคิดและจินตนาการในการเล่น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัยอย่างมีความสุข
  นางสาวนภาวรรณ ขันประกอบ
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 8

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. เลือกหัวข้อนี้นะค่ะ เพราะโดยธรรมชาติแล้วเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งทำให้เด็กเกิดประสบการณ์และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการเล่นของเด็กนี้ยังทำให้เด็กรู้จักใข้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อน การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การรู้จักรักษาความปลอดภัยให้กับตนเองในขณะเล่น และเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเล่นยังทำให้เด็กได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่และทำให้เกิดความสนใจอย่างอิสระ และมีความสุขในขณะเล่น การเรียนรู้ผ่านการเล่นต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อเด็ก เพื่อจะทำให้เด็กได้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู้ในช่วงอายุต่อไปอย่างเหมาะสม
  ชื่อ นางสาวชนกนันท์ ตรีวงษ์ เลขที่ 11
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ป.โท รุ่น 8

  ตอบลบ
 4. เลือกหัวข้อนี้นะคะ เพราะการเล่นเป็นการพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้ครบ การเล่นเกิดจากการที่ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ได้คิดวิเคราะห์และรู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง แต่ผุ้ปกครองในปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเล่นอย่างถูกวิธี ส่วนใหญ่จะให้ลูกเล่นจากการสัมผัสจากหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์จึงทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ล้าช้าในบางด้าน เช่น การมีกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไม่แข็งแรง การพูดช้า การชอบเล่นคนเดียวและทำให้เด็กไม่สามารถแก้ปํญหาได้ด้วยตัวเอง
  ชื่อ นางศิริทร กุลจันทร์ศรี เลขที่ 1
  เอก การศึกษาปฐมวัย ป.โท รุ่น 8

  ตอบลบ
 5. การเล่นของเด็กคือการเรียนรู้ของเด็กมีอิทธิพลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ต่อความต้องการและความสนใจของเด็ก วิธีการเรียนรู้ใบแบบของการเล่นลงมือปฏิบัติสำรวจสิ่งรอบตัวตามความพอใจของตนเอง เด็กได้รับสภาพแวดล้อมโดยมีพ่อแม่ชอบอ่านนิทานให้ฟัง เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ การอ่านตามธรรมชาติ เกิดการรักการอ่าน รักหนังสือ เด็กก็จะอ่านได้เร็ว
  ชื่อ นางสาวภารดี จิตตาภาบุรภัทร เลขที่ 2
  เอก การศึกษาปฐมวัย ป.โท รุ่น 8

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. สาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น และสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข เด็กสามารถเรียนรู้ตามความสนของตนเองและที่สำคัญเด็กได้แสดงออกในแนวทางที่เขาสนใจ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสาทสัมผัสกระทำกับวัตถุด้วยความอยากรู้อยากเห็น ได้ทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆ เด็กจะได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และที่สำคัญการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน
  นางสาวสุกัญญา ศานตินันท์ รหัส 008
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ป.โท รุ่น 8

  ตอบลบ