2559/01/31

กิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

      กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยการสร้างเสริมประสบการณ์สำคัญต่างๆในลักษณะของการบูรณาการเพื่อให้เด็กได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เกิดความคิดรวบยอด เด็กได้เกิดความกล้าที่จะแสดงออก เป็นต้น กิจกรรม
เสริมประสบการณ์มีหลายประเภท ตัวอย่างของกิจกรรมมีดังนี้
     - การเล่านิทาน เป็นการเล่านิทานให้เด็กฟังอาจเล่าด้วยปากเปล่าหรือใช้สื่อประกอบ
     - การเล่าเรื่อง ข่าว เหตุการณ์ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เล่าหรือการเล่าประสบการณ์ของตัวเอง
     - การสาธิต เป็นกิจกรรมที่ครูทำให้ดู การแนะนำ ชี้แจง นำไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
     - การปฏิบัติการทดลอง เป็นการที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและทำกิจกรรมเพื่อค้นพบข้อเท็จจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากครู
     - การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางการพูด การแสดงท่าทางตามความคิดเห็นของเด็กเองโดยไม่มีการซักซ้อมล่วงหน้า
     กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆทีกล่าวสามารถทำให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
ซึ่งครูจำเป็นต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กและสถานการณ์

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น