2559/11/30

กิจกรรมที่พัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

        ภาษามีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่ใช้สื่อสารเพื่อความต้องการด้านต่างๆ ทำให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่อยู่แวดล้อมเด็ก ความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กจึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา กิจกรรมที่สามารถพัฒนาภาษาให้เด็กได้พอจะกล่าวได้ดังนี้
       - การเล่นเกมทางภาษา  ทายคำศัพท์
       - การให้ทำชิ้นงานต่างๆ เช่น การทำบัตรอวยพร การทำหนังสือเล่มเล็ก
       - การใช้สื่ออุปกรณ์ เช่น เกมการศึกษา บัตรภาพ ฯลฯ
       - ฝึกให้เล่น เคลื่อนไหว ทำท่าทางประกอบการพูด  การร้องเพลง
       -ใช้คำคุณศัพท์ต่างๆกับเด็ก เช่น สีของสิ่งของ คุณลักษณะของสิ่งของ
       - ชักชวนให้เด็กอธิบายคำง่ายๆ
       - จัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
       - ให้เด็กลองผิด ลองถูกในการใช้ภาษาขณะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแล้วให้เล่าเรื่อง
       กิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการที่จะจัดให้กับเด็กเพื่อเป็นการพัฒนาภาษา เด็กจะได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ทางภาษาซึ่งจะส่งเสริมเด็กให้พัฒนาภาษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น