2560/06/25

ข้อควรคำนึงในการฝึกทักษะการสังเกตให้กับเด็กปฐมวัย

    ทักษะการสังเกตมีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก  เป็นทักษะที่นำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เพราะการสังเกตสามารถทำให้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กได้ เด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ทักษะการสังเกตเป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ารับขัอ
มูลเกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ข้อควรคำนึงในการฝึกทักษะการสังเกตมีดังนี้
       - การฝึกทักษะการสังเกตไม่มีขอบเขตจำกัดว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน เด็กสามารถได้รับการฝึกได้ทุกหนทุกแห่ง
      - การใช้คำถามที่เหมาะสมช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้กับเด็ก มีประโยชน์ต่อการค้นหาคำตอบ ช่วยทำให้เด็กมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสำรวจได้ดีขึ้น
      -  ให้เวลากับเด็กในการสำรวจตรวจสอบ ค้นหาประสบการณ์ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเพียงพอ
     -  ไม่ควรคาดหวังให้เด็กตอบคำถามได้อย่างสมเหตุสมผลอยู่่เสมอ เพราะเด็กอาจมีข้อจำกัดบางประการในสถานการณ์ต่างๆ
    -  กิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ใช้ฝึกเด็กจะต้องไม่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไปสำหรับวัยของเด็ก
    -  การทำซ้ำยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็กๆ ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ทำซ้ำ และอย่าลิมถึงความหลากหลายของกิจกรรมด้วย
   การฝึกทักษะการสังเกตให้กับเด็กด้วยกิจกรรมต่างๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก จะนำไปสุ่การที่เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น