2553/06/24

การพัฒนาสังคมนิสัยในวัยเด็ก

              การพัฒนาสังคมนิสัยต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยที่เด็กเล็กๆ  ไม่ใช่ปล่อยให้โตขึ้นแล้วค่อย
ฝึก การพัฒนาสังคมนิสัยเริ่มในวัยเด็กเพื่อ  ให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรัก
การทำงาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  ดังนั้นครู  ผู้เลี้ยงดูเด็ก  พ่อแม่
จะต้องจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ  เช่น  รับประทานอาหาร พักผ่อน
นอนหลับ ขับถ่าย  ทำความสะอาดร่างกาย   เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น  ปฏิบัติตามกฎ
กติกา  ข้อตกลง  เก็บของเข้าที่เมื่อเล่น  หรือเมื่อเด็กทำงานเสร็จ   เมื่อเด็กมีลักษณะนิสัยที่
ดีแล้วเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนมีนิสัยที่ดีติดตัวตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น